วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ประจำป

30/6/2565 8:42:37น. 138
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน และ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา โดยเชิญคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตรว่าผู้เรียนจะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
30/6/2565 8:42:37น. 138
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ประจำป

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน