กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

17/7/2565 11:47:59น. 379
อัตลักษณ์นิสิต
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ ถูกจิตร  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต พร้อมด้วย องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตจากการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้นิสิตได้นำอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ สุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการหรือมาออกแบบกิจกรรมในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Engagement Skills) สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต และ Super KPI ด้านคุณภาพนิสิต  ซึ่งกำหนดให้จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตดำเนินงานในเชิงพื้นที่จำนวน    5 ชุมชน ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานระดับคณะ และระดับกอง และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน  ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 ณ  โรงเรียนเรียนบ้านแม่งาวใต้และโรงเรียนสาขาบ้านแม่คำหล้า อ.งาว จ.ลำปาง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
17/7/2565 11:47:59น. 379
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

##SDG4 #SDG11
#sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน