ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และผู้เข้าการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

21/7/2565 16:26:33น. 1187
หลักสูตรระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ (Short course training program in Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และผู้เข้าการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
เภสัชกรหญิงศุภกัญญา ทองเดชาสามารถ
เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ในหลักสูตรระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ (Short course training program in Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE)
ผลงานวิจัยเรื่อง
“สถานการณ์ความปลอดภัยในอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายอาหารในจังหวัดกาญจนบุรี: การศึกษาเชิงพรรณาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563”
ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน (Journal of Health Science and Community Public Health)
อ่านบทความวิจัยได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/.../jhscph/article/view/253302
งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
21/7/2565 16:26:33น. 1187
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และผู้เข้าการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

#Research #Innovation #Publication #Pharmacy #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน