ต้อนรับ คณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8/8/2565 17:00:02น. 434
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

            วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 84 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา และกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ต้อนรับคณะดูงาน โดยได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา งานด้านธุรการ และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการและห้อง Fabrication Lab

           โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของทั้ง 2 สถาบันมีโอกาสเชื่อมสัมพันธ์อันดี ได้เรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับนำไปปรับใช้กับการพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคต ต่อไป

 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/8/2565 17:00:02น. 434
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ต้อนรับ คณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน