รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Icon UP Season 2

14/9/2565 13:42:45น. 263
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Icon UP Season 2
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Icon UP Season 2 โดยกองบริการการศึกษา รอบ Semi-Final และรอบ Final ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันให้ได้รับตำแหน่ง UP International Ambassador 2022 โดยในรอบ Semi-Final เป็นการแข่งขันในหัวข้อ “Charming UP” มีการแข่งขันแบบกลุ่ม และเดี่ยว เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเข้าแข่งขันในรอบ Final จำนวน 7 คน โดยในรอบ Final เป็นการแข่งขันการพูด (Speech Contest) 7 หัวข้อ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกสุ่มเลือกหัวข้อในการพูด (Speech Contest) ประกอบด้วย
1. Food security ความปลอดภัยในอาหาร
2. Climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
3. Zero waste, Recycle แนวทางลดขยะเป็นศูนย์และการรีไซเคิล
4. Diversity ความหลากหลาย
5. Equality ความเท่าเทียม
6. Quality Education คุณภาพทางการศึกษา
7. Peace สันติภาพ

โดยมีคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2. นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3. MR. ALEXANDER FACHANG WANG อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน (กองบริการการศึกษา)   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว (กองบริการการศึกษา)   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
14/9/2565 13:42:45น. 263
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Icon UP Season 2

#Pharmacy #UniversityofPhayao #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน