อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ

30/11/2565 16:20:02น. 297
แนะแนวสัญจร66
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ช่วงแรก เป็นการบรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึงการบริหารงานยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
การเตรียมคน และเสริมสร้างศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน บริการวิชาการ และสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของไทย และบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน และมอบโล่เกษียณอายุราชการให้กับครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 2 ท่าน


จากนั้น เป็นกิจกรรม “Inside UP มีอะไร DD ที่ ม.พะเยา” (ช่วงที่ 1) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยในช่วงท้าย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของน้อง ๆ นักเรียนจะเข้ามาเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ และผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ได้กล่าวถึง UP Academy หลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษาและ “Inside UP มีอะไร DD ที่ ม.พะเยา” (ช่วงที่ 2) คณบดีจากคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย ใน Concept “แตกต่าง โดดเด่น ภูมิใจ”

บรรยายเรื่อง “แนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2566” โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูแนะแนว จากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ โรงแรมแกเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
30/11/2565 16:20:02น. 297
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ

#แนะแนวสัญจร66 #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน