คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะสหเวชศาสตร์ที่เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) ที่ได้ยกระดับ TCI2

3/8/2566 20:44:41น. 449
วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)
           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และบรรณาธิการวารสาร JSID พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น รองบรรณาธิการวารสาร JSID ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาศึกษาดูงานวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (The Journal of Spatial Innovation Development :JSID) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาได้เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการ และเพื่อเตรียมยกระดับคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ระบบการประเมินฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
          ซึ่งวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (The Journal of Spatial Innovation Development :JSID) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยทางด้านบรรณาธิการและรองบรรณาธิการได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพวารสารให้พร้อมสู่การประเมินฐานข้อมูล TCI ให้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
3/8/2566 20:44:41น. 449
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน