อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์

13/9/2566 12:56:43น. 283
อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษย์ศาสตร์
วันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย์ สามารถเขียนวิจัยในมนุษย์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม R501 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย






ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตในการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต




นอกจากนี้ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ และ ดร.นริศรา เสือคล้าย อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดให้มีการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ก่อนการจัดทำรายงานดังกล่าวฯ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มตัวอย่างไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการทำวิจัย และเพื่อความเป็นสากลของการทำวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทั้งนี้ นิสิตของวิทยาเขตเชียงราย ได้ฝึกปฏิบัติและซักถามในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการอบรมจริยธรรมในมนุษย์และการจัดทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปปรับปรุงโครงร่างการวิจัยให้มีความถูกต้อง นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับคุณภาพผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ได้อีกด้วย




   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
13/9/2566 12:56:43น. 283
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน