วิศวะฯ มพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด วิศวศึกษา ครั้งที่19 ยกระดับความสามารถ สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือวิศวกรรมศาสตร์ไทยให้สูงขึ้น

15/9/2566 17:33:38น. 312
วิศวะฯ มพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 ยกระดับความสามารถ สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือวิศวกรรมศาสตร์ไทยให้สูงขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 “Transformation: The New Paradigm of Engineering Education” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ภายใต้ธีม: Transformation: The New Paradigm of Engineering Education ที่จัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีสมาชิกที่ในเครือข่ายทั่วประเทศรวม 65 สถาบัน

วันที่ 6 กันยายน 2566 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ที่ปรึกษาผู้แทนสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด บริษัท ไอคอนิค ไดแด็คติค จํากัด TECHNOLOGY ENABLED ACTIVE LEARNING TEAL 2.0 บริษัท วาลิด วิชชั่น จำกัด บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ในการจัดการประชุมครั้งนี้

วันที่ 7 กันยายน 2566 ในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 “Transformation: The New Paradigm of Engineering Education” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทยและความคาดหวังของการศึกษาวิศวกรรม” โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย รวมถึงเสวนาวิชาการ เรื่อง “The New Paradigm of Engineering Education” โดย

▪️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

▪️ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 37

▪️ ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ คำฝอย

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต่อมาในช่วงบ่ายได้มีการนำเสนอบทความและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มย่อย พร้อม Panel Discussion และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีแต่ละกลุ่มย่อย วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 เข้าศึกษาดูงาน ณ ไร่เชิญตะวัน เพื่อฟังปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการบริหารและการศึกษาควบคู่กับธรรมะ โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

ทั้งนี้การจัดประชุมวิชาการวิศวศึกษาได้จัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิศวกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมประเทศต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
15/9/2566 17:33:38น. 312
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน