มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

26/9/2566 16:51:12น. 986
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566


                     ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมข้อมูลของ หลักสูตรที่เปิดสอนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสู่สากลและให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยใช้เทคนิคการทำ SEO (Search engine optimization) เพื่อการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University โดยการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)
                    วันที่ 26 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบรางวัลสำหรับคณะและส่วนงานที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยโครงการได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปี 2566 ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนงานบริการของหน่วยงาน การสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ การออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ เรื่องการใช้สี ใช้รูปภาพ คลังความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (KM) และการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics

โดยการจัดประกวด ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

กลุ่มสายวิชาการ
           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
           รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาเขตเชียงราย และคณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสายสนับสนุน
           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองแผนงาน
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองกิจการนิสิต
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองกลาง
           รางวัลชมเชย ได้แก่ กองอาคารสถานที่ และกองบริการการศึกษา

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
26/9/2566 16:51:12น. 986
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน