ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การปฏิบัติงานในองค์กรด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

26/9/2566 17:26:41น. 2767
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา ประธานศูนย์ฝึกฯ จัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคตให้เหมาะสมกับการทำงาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤษณ์  เงาเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย THE ROUY GROUP ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงในการนําความรู้ที่ศึกษาจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับสภาพการทํางานจริง ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมสําหรับ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้นิสิตเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานทํางานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/9/2566 17:26:41น. 2767
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน