คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

28/9/2566 15:19:40น. 279
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ เข้ารับการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรรมศาสตร์ (EN1104)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้สังเกตการณ์ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ  เนื่องเม็ก

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

ร่วมเป็นกรรมการ

  1. ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ร่วมเป็นกรรมการ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา  อำนวยรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์  มุ่งพัฒนสุนทร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์


โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ มาปรับปรุงและแก้ไข

กำหนดแนวทางในการพัฒนาคณะ เพื่อยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
28/9/2566 15:19:40น. 279
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน