x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าพบคณะผู้บริหารประจำคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ 12/1/2565 15:16:20
กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002202 สังคมพหุและวัฒนธรรม 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 0031 7/1/2565 9:42:20
ประกาศ รับสมัครนิสิตที่สนใจรับเลือกตั้งเป็นผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 15/12/2564 15:42:17
กองบริการการศึกษากิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3/12/2564 13:12:15
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 6] 30/11/2564 16:02:47
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 5] 29/11/2564 15:45:13
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [Day 4] 26/11/2564 15:41:15
กิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event 26/11/2564 14:01:07
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือกลุ่มวิชาพลานามัย 26/11/2564 9:54:50
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 3] 25/11/2564 18:31:02
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 2] 23/11/2564 15:26:01
คณะ ICT ร่วมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 กับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 23/11/2564 10:41:30
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage 22/11/2564 16:14:15
กิจกรรม Orientation รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกิจกรรม Design Thinking ผ่าน Microsoft Live Event 19/11/2564 13:55:23
กิจกรรม Orientation รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 19/11/2564 10:35:53
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting 17/11/2564 16:46:42
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting 16/11/2564 16:22:22

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน