หลักสูตรการอบรมทั้งหมด

x
# 
หัวข้อ 
รายละเอียด 
วันเริ่มอบรม 
สื้นสุดการอบรม 
 
xv
xv
  เชิญชวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา" ในปัจจุบันเว็บไซต์นับว่ามีบทบาทและมีความสําคัญเป็นอย่างมากในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาสอดแทรกในชีวิตประจําวัน เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ที่สนใจ และเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว และสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ลดข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลานําเสนอข้อมูลไปยังผู้ที่สนใจ 23/4/256226/4/2562
  ประชุมวิชาการ แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์" วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 6/6/25627/6/2562
  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS 1/12/25632/12/2563