x
# 
เรื่องเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายทหาร ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/11/2563 20:43:28
ม.พะเยา (เจ้าภาพ) จัดการแข่งขัน เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 เพื่อค้นหา 9 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชัยระดับประเทศต่อไป 7/11/2563 12:39:30
ม.พะเยาจัด “โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเปิดรับสมัครนิสิตแล้ววันนี้ 27/10/2563 13:29:48
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563 21/9/2563 11:00:40
การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2563 16:41:43
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรี อว. พาชมธรรมชาติริมกว๊านพะเยา ในกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรม พร้อมตักบาตรข้าวเหนียวล่องเรือขอพรหลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม จ.พะเยา 8/9/2563 9:09:52
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดพะเยา " บทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก " 7/9/2563 18:41:44
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา” 1/9/2563 16:57:16
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 28/8/2563 11:47:16
ม.พะเยา ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยพื้นถิ่นใน จ.พะเยา 28/8/2563 9:27:51
Page 1 of 5 (41 items)Prev12345Next