x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ขอแสดงความยินดี นางสาวชรินธร คำชุม ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4/10/2565 11:16:07
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบLogo "13th SCiUS Forum" 3/10/2565 9:24:06
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล 28/9/2565 10:48:29
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 28/9/2565 10:21:42
นักเรียนโรงเรียนสาธิตพ มพ. ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ปี 2565 28/9/2565 9:45:29
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช้อปการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2565 16:48:41
นิสิตคณะนิติศาสตร์หลักสูตรควบ 2 ปริญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท การแข่งขันในโครงการ THE LAWNCH PAD for lawyers 26/9/2565 11:49:06
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 9:49:56
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 25/9/2565 16:15:21
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 25/9/2565 10:12:33
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 11:33:20
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 23/9/2565 10:16:02
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และสิบเอกแสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ ได้รับรางวัล AR Best Paper Award 202 22/9/2565 19:15:41
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับที่ 2 22/9/2565 17:13:52
คณะ ICT คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 22/9/2565 11:57:05
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 22/9/2565 11:41:00
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นิสิต “รางวัลสัตตภัณฑ์” ประจำปี 2565 21/9/2565 21:54:09
กองกิจการนิสิต รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประเภทสายสนับสนุน 21/9/2565 21:47:34
คณะนิติศาสตร์ กวาดเรียบ 4 รางวัล การประกวด U2T4BCG Showcase Awards กิจกรรม "ชม ชิม ช้อป"การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG 20/9/2565 19:35:27
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิ 20/9/2565 17:16:37
Page 1 of 24 (461 items)Prev1234567222324Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน