x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) 27/9/2566 10:32:22
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 27/9/2566 10:02:04
รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผอ.รพ.ม.พะเยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ 27/9/2566 8:34:44
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 26/9/2566 17:31:17
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 26/9/2566 16:51:12
กองกิจการนิสิตรับมอบโล่เกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 26/9/2566 15:15:47
นักเรียนสาธิต มพ. ลงสนามสอบแข่งขัน คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก 25/9/2566 10:17:34
พิธีมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ป 22/9/2566 16:36:21
นักเรียนสาธิต มพ. คว้า 31 เหรียญรางวัลในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 22/9/2566 14:13:21
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล ผู้ปฎิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 22/9/2566 14:07:27
นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการ R2R Show UP การประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 22/9/2566 13:42:24
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข้าร่วมประกวด ในงานเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 21/9/2566 18:50:55
นายรณชัย ทิพย์มณฑา บุคลากรชำนาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 R2R รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "กลุ่มนวัตกรรม" 21/9/2566 16:35:15
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคร กาวินา ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ (กีฬาเทควันโด 20/9/2566 13:31:49
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ และ ผศ.อรุณรัตรน์ ศรีทะวงษ์ ที่ได้รับรางวัล ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 20/9/2566 11:38:13
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” 19/9/2566 16:25:42
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 14/9/2566 16:27:40
แสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับรางวัล ชมเชย กลุ่ม A (ศึกษา วิจัย) ในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 13/9/2566 12:23:31
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลในการประกวดโครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 12/9/2566 16:29:40
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสัตตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 12/9/2566 13:53:16
Page 1 of 35 (693 items)Prev1234567333435Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน