x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการจัดการ ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.2) พ.ศ. 2564 20/1/2565 14:48:10
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2564 19/1/2565 13:05:33
ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโท ธนัญชัย จวบประสพ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ 18/1/2565 13:11:28
ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร จิระพงษ์ อุตตะมาลัง ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอแบบบรรยาย 17/1/2565 13:35:09
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชาลี ทองเรือง ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณะอนุกรรมการดำเนินการ CCPE 17/1/2565 13:33:01
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือก การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.4) 17/1/2565 13:30:44
กองกิจการนิสิต ส่งมอบน้ำดื่มสู้วิกฤติ COVID-19 17/1/2565 13:22:20
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไ 12/1/2565 14:31:12
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม U2T ตำบลสันโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7/1/2565 12:00:47
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา 30/12/2564 15:25:26
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 28/12/2564 15:51:38
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 28/12/2564 11:55:41
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27/12/2564 10:20:20
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 27/12/2564 10:12:56
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 27/12/2564 10:00:16
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปุญญิศา ผุดผ่อง อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 27/12/2564 9:35:55
สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล First runner-up Creator Content ในกิจกรรม Social Activity Creator Content 2021 24/12/2564 10:26:29
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 22/12/2564 15:34:04
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 22/12/2564 15:25:04
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 22/12/2564 15:19:53
Page 1 of 16 (309 items)Prev1234567141516Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน