ข่าวด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


x
# 
ข่าวด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2/10/2563 16:14:14
UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย 10/6/2563 16:20:38
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 29/5/2563 10:54:55
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน 27/3/2563 14:03:47
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 26/3/2563 16:35:47
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 26/3/2563 16:13:53
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 24/3/2563 13:17:38
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 23/3/2563 16:14:26
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 23/3/2563 13:15:53
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 18/3/2563 13:58:59
Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next