x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ รหัส 65 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% และการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal 18/5/2565 17:29:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 18/5/2565 16:47:35 ด้านการบริหาร
กิจกรรม Phayao Forum SDGs Localization เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 18/5/2565 15:48:34 ด้านการวิจัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ เขต 2 และคณะ 18/5/2565 12:25:45 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการรายงานผล การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยา 18/5/2565 9:45:52 ด้านการบริการวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 17/5/2565 18:09:01 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ทัศนศึกษาเส้นทางที่ 3 จังหวัดชุมพร​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 17/5/2565 16:15:59 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 17/5/2565 11:53:52 ด้านการวิจัย
งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนิสิต ภายใต้โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ในการประชุมวิชาก 17/5/2565 11:36:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมสโมสรนิสิต เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต 12/5/2565 20:06:31 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (บัตรภาคกลาง) 12/5/2565 16:34:32 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (Mou) การเป็นเครื่อข่ายโรงเรียนต้นแบบ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” 11/5/2565 19:15:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ เพื่อร่วมจัดจำหน่ายสินค้าที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม สินค้าจากโครงการ U 11/5/2565 9:56:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา (ระยะ 4 ปี) 10/5/2565 17:23:33 ด้านการบริหาร
SEEN จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนิสิต 10/5/2565 14:58:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal 10/5/2565 14:40:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 10/5/2565 8:44:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 9/5/2565 20:19:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 9/5/2565 20:12:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ และพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 9/5/2565 13:42:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 9/5/2565 9:53:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อหลักการและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหัวข้อการปฐมพยาบาลฯ 8/5/2565 16:37:12 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ์ฯ และประวัติศาสตร์ โบราณคดีฯ 8/5/2565 9:21:15 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ การคิดเชิงออกแบบกับสหกิจศึกษา ฯ 7/5/2565 13:43:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 6/5/2565 18:39:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 "Sci-FI Workshop and Hi-FI Consortium Meeting 2022" 6/5/2565 16:38:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนาม MOU พัฒนาการจัดการเรียนรู้ GIS กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ 6/5/2565 16:28:00 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในนิทรรศการ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 6/5/2565 15:54:48 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการติดตาม ผลการดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 6/5/2565 15:15:50 ด้านการวิจัย
อาจารย์สาขา CS คณะ ICT บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์” ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ 6/5/2565 14:55:18 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2565 6/5/2565 13:33:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างนวัตกรชุมชน สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม 6/5/2565 9:24:08 ด้านการวิจัย
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับบริษัทนินจาโลจิสติกส์ 6/5/2565 9:13:23 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” 5/5/2565 16:50:42 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 5/5/2565 16:41:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา 5/5/2565 16:32:10 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา 5/5/2565 16:29:29 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ” 5/5/2565 15:00:06 ด้านการวิจัย
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าพบและแลกเปลี่ยนนโยบาย สร้างความเชื่อมโยงการทำงานวิจัย กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 3/5/2565 17:22:21 ด้านการวิจัย
กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับบัณฑิต 3/5/2565 16:07:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัปเดทสถานะการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และแผนการดำเนินงานต่างๆ 3/5/2565 15:55:51 ด้านการบริหาร
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ Phayao Cultural Space 3/5/2565 15:19:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการวัฒนธรรมใหม่ 3/5/2565 15:14:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้ศึกษาดูงานเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน และอาหารพื้นถิ่นพะเยา 3/5/2565 15:12:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ 3/5/2565 15:07:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กฯ 3/5/2565 15:04:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 3/5/2565 11:16:57 ด้านการบริการวิชาการ
รพ.ม.พะเยา รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการศึกษา จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 3/5/2565 9:50:34 ด้านการบริหาร
“ Phayao Cultural Space ” ครั้งที่ ๑ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา 2/5/2565 16:25:02 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2/5/2565 16:18:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 173 (8628 items)Prev1234567171172173Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน