x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
MIS ม.พะเยา พัฒนาศักยภาพอาจารย์ สร้างผลงานวิชาการ 15/9/2562 7:43:31 ด้านการวิจัย
SEEN เข้าร่วมกิจกรรม Show & share UP -KM 2019 13/9/2562 16:34:22 ด้านการวิจัย
กอบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 13/9/2562 16:07:41 ด้านการวิจัย
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 13/9/2562 16:00:44 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 13/9/2562 15:42:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 13/9/2562 15:04:47 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมการจัดทำแผนรับมือการเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ 13/9/2562 15:00:27 ด้านการบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 13/9/2562 14:55:19 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 13/9/2562 14:24:54 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 13/9/2562 13:36:36 ด้านการวิจัย
Page 1 of 409 (4090 items)Prev1234567407408409Next