x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 26/11/2564 16:06:47 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [Day 4] 26/11/2564 15:41:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN go to Thailand Research EXPO 2021 26/11/2564 15:09:53 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 26/11/2564 14:51:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จากธนาคารกรุงไทย 26/11/2564 14:03:57 ด้านการบริหาร
กิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event 26/11/2564 14:01:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ใน “โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 26/11/2564 13:27:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือกลุ่มวิชาพลานามัย 26/11/2564 9:54:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 3] 25/11/2564 18:31:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตครูคุณภาพ วางแผนสร้าง Learning Center เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา 25/11/2564 17:40:57 ด้านการบริหาร
Page 1 of 796 (7959 items)Prev1234567794795796Next