x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
UPITI ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์ฯผู้ผลิตข้าวพะเยาด้วยการใช้ Creativity and Design 25/6/2565 9:39:11 ด้านการบริการวิชาการ
มรภ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน Reinventing มหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 24/6/2565 17:53:24 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก : University PR Network Expo 2022 24/6/2565 16:59:28 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 24/6/2565 16:29:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24/6/2565 16:27:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 24/6/2565 16:25:21 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องเครื่องดื่มผสม ให้กับผู้ที่มีความสนใจ 24/6/2565 16:09:51 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา 24/6/2565 15:44:44 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 24/6/2565 14:54:56 ด้านการบริหาร
คณะเกษตรฯ จัดการ " เสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสําหรับการผลิตกระบือคุณภาพฯ” 24/6/2565 10:03:19 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมต้อนรับ " การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงฯ " 24/6/2565 9:24:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง ซักถามความต้องการและรับทราบปัญหาของการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบนพื้นที่ราบสูง 23/6/2565 18:07:31 ด้านการบริการวิชาการ
การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ 23/6/2565 17:30:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน” 23/6/2565 16:41:35 ด้านการบริหาร
อว. ลงพื้นที่ ม.พะเยา ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” 23/6/2565 16:01:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน 23/6/2565 15:12:27 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน 23/6/2565 15:11:23 ด้านการวิจัย
SEEN – เตรียมความพร้อม U2T for BCG 23/6/2565 14:25:04 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ X สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “BCA โชว์ของหน้าตึก” 23/6/2565 14:21:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการรับน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 23/6/2565 11:39:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม สภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต “ประจำปีการศึกษา 2565” 23/6/2565 9:55:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62 22/6/2565 14:16:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา 22/6/2565 14:00:35 ด้านการบริหาร
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 65 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป แบบออนไลน์ 22/6/2565 13:43:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต๊าซต่อเนื่อง จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการสานสัมพันธ์ NMC น้องพี่ที่รัก 22/6/2565 9:09:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดี เดินสายพบบุคลากรสายสนับสนุน ในกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” 21/6/2565 16:52:59 ด้านการบริหาร
อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมโครงการสภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21/6/2565 16:39:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน 21/6/2565 15:16:53 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx) 21/6/2565 13:49:46 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0) 21/6/2565 13:46:58 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" 21/6/2565 11:23:26 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง (First Meet to First Date) ประจำปีการศึกษา 2565 21/6/2565 10:43:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN UP ประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 21/6/2565 10:25:49 ด้านการบริหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Andong National University, Republic of Korea 21/6/2565 8:51:26 ด้านการวิจัย
คลินิกกฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมชม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 20/6/2565 16:28:16 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN - นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20/6/2565 16:13:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20/6/2565 16:05:22 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าศึกษาดูงาน lebua at State Tower (เลอบัวแอทสเตททาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร 20/6/2565 15:37:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 20/6/2565 14:21:20 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินและบัญชี ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 20/6/2565 13:51:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 20/6/2565 13:45:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
UPITI ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา พัฒนาอัตลักษณ์ข้าวหอมมะลิพะเยาด้วยการสร้าง Visual Identity 20/6/2565 13:20:56 ด้านการบริการวิชาการ
กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2022 20/6/2565 11:06:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน ได้จัดโครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณวัดบ้านตุ่นใต้ 20/6/2565 10:20:52 ด้านการบริการวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Course) "Rock Mechanics and Underground Works" 20/6/2565 9:31:06 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว และศัพท์เทคนิคและสำนวนในงานมัคคุเทศก์ 20/6/2565 8:57:25 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อ ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ใต้) และศัพท์เทคนิค สำนวนในงานมัคคุเทศก์ 19/6/2565 10:03:55 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 18/6/2565 16:03:32 ด้านการบริหาร
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย 18/6/2565 14:09:59 ด้านการบริหาร
SEEN จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2565 18/6/2565 12:50:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 178 (8852 items)Prev1234567176177178Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน