x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการกีฬาสีมหาสนุกและโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง 14/12/2562 20:31:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการวางแผนทางการเงิน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY1) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำความรู้ทางการเงินที่ได้รับการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 14/12/2562 18:37:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 13/12/2562 22:39:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบันผลิตบัณฑิตของสภาวิชาชีพ 13/12/2562 16:56:04 ด้านการบริหาร
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดพะเยา 13/12/2562 16:50:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนการวิจัยเรื่อง: การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) 13/12/2562 16:28:05 ด้านการวิจัย
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแพทยศาสตร์ และทบทวนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) 13/12/2562 16:24:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเตรียมความพร้อมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ร่วมกับส่วนการงานเทศบาลเมืองพะเยา 13/12/2562 16:00:22 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13/12/2562 15:19:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย 13/12/2562 15:16:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 478 (4779 items)Prev1234567476477478Next