x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 6/10/2565 16:22:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 6/10/2565 15:30:37 ด้านการบริหาร
กองแผนงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านพัสดุ 6/10/2565 14:35:39 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรม สัมมนาครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 6/10/2565 13:50:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยข้อสอบศูนย์ภาษา (English for Undergraduates) 6/10/2565 11:48:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 5/10/2565 15:58:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 5/10/2565 14:24:24 ด้านการวิจัย
ต้อนรับ " ทัวร์เป็ดน้อย โรงเรียนบ้านปางงุ้น จังหวัดพะเยา " ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 5/10/2565 11:01:16 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและเทศบาลตำบลแม่จัน ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4/10/2565 16:52:53 ด้านการบริการวิชาการ
ตัวแทนนิสิต มอบ “สาสน์” จากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับ คณบดี (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล) ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรกในตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 4/10/2565 14:52:05 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ นิสิตกายภาพบัด ประจำปีการศึกษา 2565” 4/10/2565 13:35:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 “Current Biomedical Research and Innovation 2022” 4/10/2565 11:22:07 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย R2R 4/10/2565 9:38:20 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย R2R 4/10/2565 9:33:43 ด้านการวิจัย
คณะนิศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล" 3/10/2565 20:11:18 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจ Wevo สื่ออาสา ผู้ผลิตอิสระ และไทยพีบีเอสเตรียมยกระดับการสื่อสารสาธารณะประเด็นฝุ่นควันพิษ PM 2.5 3/10/2565 15:39:00 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรม OccUp Showcase 2022 3/10/2565 11:20:23 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3/10/2565 10:18:02 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน จังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2) (Week 2) 1/10/2565 13:56:38 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 30/9/2565 13:46:08 ด้านการบริหาร
ส่งมอบงานเพื่อการพัฒนาต่อ : ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล) 30/9/2565 13:15:53 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน รศ.พรรณยุพา นพรัก และ ดร.รัชตะ พันธุ์แสง 30/9/2565 9:45:25 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 29/9/2565 15:13:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักวิจัย" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2565 13:56:12 ด้านการวิจัย
อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 29/9/2565 13:54:09 ด้านการวิจัย
การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 29/9/2565 13:46:13 ด้านการบริหาร
SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทยและโลก 29/9/2565 11:00:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวน!! เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน (ผู้ป่วยนอก) 29/9/2565 10:26:53 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายหลังภาวะวิกฤต 29/9/2565 9:52:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 29/9/2565 9:19:22 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 28/9/2565 23:46:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ส่งต่อความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จังหวัดพะเยา 28/9/2565 18:54:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน กิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE โครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” 28/9/2565 17:44:26 ด้านการบริการวิชาการ
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 28/9/2565 15:34:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
เปิดรับประสบการณ์การณ์การท่องเที่ยวใหม่ โดยบอลพาเที่ยว Backpacker Ball นักเดินทางที่มีผู้ติดตามในเพจถึงหลักล้าน แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วไทย 28/9/2565 11:04:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล" 28/9/2565 10:36:40 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการประชุมรายงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกต้องแก่นักเรียน 28/9/2565 9:19:56 ด้านการบริหาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม “งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565” 27/9/2565 16:33:16 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 27/9/2565 16:24:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 27/9/2565 14:48:25 ด้านการบริหาร
นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" 27/9/2565 14:18:35 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 27/9/2565 13:46:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 27/9/2565 13:14:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2565 11:53:10 ด้านการวิจัย
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป 27/9/2565 11:46:32 ด้านการบริการวิชาการ
“สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด "The Resilience for enhancing health in the upcoming life" 27/9/2565 10:16:09 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม“พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” 27/9/2565 9:56:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา 27/9/2565 9:13:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 26/9/2565 15:44:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่" 26/9/2565 15:10:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 194 (9663 items)Prev1234567192193194Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน