ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพนักกฎหมาย อาชีพ นิติกร 6/2/2566 18:47:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดพะเยา 6/2/2566 18:17:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ทักษะการคิดสร้างสรรค์” พัฒนานิสิตให้มีทักษะด้าน Soft Skills อย่างสมดุล 6/2/2566 16:57:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT จิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ส่งเสริมนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 6/2/2566 14:54:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2566 6/2/2566 13:49:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6/2/2566 12:51:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม " Goodbye Senior" เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ (นิสิต) ชั้นปีที่ 4 6/2/2566 11:27:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดแข่งขันดนตรีไทยสากล ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:19:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การนำนวัตกรรมต่อยอดสู่ธุรกิจ” ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:17:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดการประกวด Miss Paradise 2023 ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:14:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดแข่งกินจุในกิจกรรม “กิ๊นแต้กิ๊นว่า” ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:08:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
สานฝันให้คนชอบ Dance สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดการประกวด Cover dance ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:06:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดหนัก จัดเต็ม กับโครงการการจัดการแฟร์ครั้งที่ 18 : Creative Hub 6/2/2566 11:05:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมโชว์ของหน้าตึก ครั้งที่ 6 Theme "วันเด็ก" 6/2/2566 11:02:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ AHS Fun Fair 2023 ตอน กาดกองเตว เตวขึ้นเนิน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานจอดรถคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3/2/2566 15:55:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดโครงการ ICT กาดมั่ว เตียวสันอ่าง เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกด้านความสามารถ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้กับนิสิต 3/2/2566 15:48:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 25 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” 3/2/2566 14:42:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา โดยงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 3/2/2566 13:54:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครนายกองค์การนิสิต 3/2/2566 9:28:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นช่องทางให้แก่นิสิตในการแสดงความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการด้านต่าง 2/2/2566 16:31:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าพบปะผู้บริหารและอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 2/2/2566 14:49:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะแต่งหน้าทำผม สู่การเป็นผู้ประกอบการ 1/2/2566 15:27:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน การจัดการแฟร์ ครั้งที่ ๑๘ : Creative Hub 31/1/2566 22:41:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์” สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 31/1/2566 16:51:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 31/1/2566 16:49:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ผ่านการรับรองปริญญา โดยสภาวิศวกร เป็นที่เรียบร้อย 31/1/2566 16:10:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นายชนะพงษ์ บุญมา นิสิตหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น 31/1/2566 11:06:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแนะนำเส้นทางในสายอาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปัจจุบัน 30/1/2566 18:13:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โครงการ “ชุมนุมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21” 30/1/2566 15:48:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ 30/1/2566 15:42:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 30/1/2566 14:16:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ดำเนินโครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี ให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 30/1/2566 9:49:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “กฏหมายเบื้องต้นสำหรับการทำงาน” (โมดูลที่ 2) 28/1/2566 14:10:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภาษาในสวนศิลป์ ครั้งที่ 2 27/1/2566 16:18:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 2566 27/1/2566 15:45:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ 27/1/2566 15:09:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 27/1/2566 13:56:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสำรองน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดย บริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด 27/1/2566 13:53:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2565 26/1/2566 16:24:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 25/1/2566 16:26:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ My Guest , Best Practices ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 25/1/2566 15:35:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นมัคคุเทศก์นำคณะกรรมการของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจร (สสทน.) เที่ยวภายในจังหวัดพะเยา 25/1/2566 13:46:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันแสดงบทบาทจำลองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 24/1/2566 15:26:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ และชมรมสิทธิมนุษยชน ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดูแลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบี 24/1/2566 13:35:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ กฎหมายแรงงาน ในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 23/1/2566 16:13:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 23/1/2566 13:40:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2 23/1/2566 12:09:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในการประเมินสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 22/1/2566 10:17:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดนิทรรศการ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา" 21/1/2566 20:31:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ ชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมรายการ “คุณเล่า เราขยาย” และรับชมรายการสถานีประชาชน 20/1/2566 15:38:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 65 (3217 items)Prev1234567636465Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน