ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ KARMA SILP ART THESIS Exhibition 2021 7/4/2564 16:33:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรชีวเคมีนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน 7/4/2564 10:16:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม" 6/4/2564 15:14:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ อาจารย์ประจำ และนิสิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ไปศึกษาดูงานลงพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 5/4/2564 17:13:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 5/4/2564 16:51:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2 5/4/2564 14:16:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ 5/4/2564 13:51:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 5/4/2564 13:26:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิเทศก์ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3/4/2564 9:28:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต 2/4/2564 15:34:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 213 (2125 items)Prev1234567211212213Next