ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [Day 4] 26/11/2564 15:41:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 26/11/2564 14:51:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event 26/11/2564 14:01:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ใน “โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 26/11/2564 13:27:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือกลุ่มวิชาพลานามัย 26/11/2564 9:54:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 3] 25/11/2564 18:31:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 24/11/2564 15:45:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันแบ่งปัน : ประสบการณ์” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 23/11/2564 16:54:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยรอบ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ปี 2564/2565 23/11/2564 16:52:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 23/11/2564 16:25:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 238 (2380 items)Prev1234567236237238Next