ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลความประพฤติดีประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 23/7/2564 18:06:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อการสอบ TOEIC 23/7/2564 13:24:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ รอบพิเศษ สำหรับนิสิต รหัส 64 แบบออนไลน์ 23/7/2564 11:39:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือ กลุ่มวิชาพลานามัย 23/7/2564 10:00:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการอบรมนิสิตจิตอาสา Peer Counselor ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team) 22/7/2564 14:12:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 3 22/7/2564 10:58:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 64 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป แบบออนไลน์ 22/7/2564 9:13:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
แสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยคิดเป็น 89.4% 20/7/2564 11:32:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด “กิจกรรมพัฒนาแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 19/7/2564 22:16:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด โครงการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) 19/7/2564 21:05:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 221 (2208 items)Prev1234567219220221Next