ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 67 รอบโควตาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2567 3/10/2566 13:25:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน 2/10/2566 11:57:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและจัดสอบวัดระดับทางภาษา สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ UP-STEP (C1) 2/10/2566 10:31:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates รอบกันยายน 2566 2/10/2566 10:22:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
วอลเลย์บอล ม.พะเยา คว้าที่ 3 ในการแข่งขัน SAT VC open 2023 จังหวัดเชียงราย 28/9/2566 15:52:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมกับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันบูรณาการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) 28/9/2566 14:56:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิต MT ปี 1 คณะสหเวชศาตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลพะเยาและคลินิกพะเยาแล๊ป 28/9/2566 13:44:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนนิสิต MT รับรางวัล “คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2566 28/9/2566 10:07:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหกรรมกีฬา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 26/9/2566 17:37:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
Final Round: BCA Stock Trading Competition Challenge 2023 26/9/2566 17:30:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การปฏิบัติงานในองค์กรด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” 26/9/2566 17:26:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคตให้เหมาะสมกับการทำงาน” 26/9/2566 17:25:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
Final Round: BCA AMBASSADOR 2023 เวทีของคนที่พร้อมเป็นนักสื่อสารแบบมืออาชีพ 26/9/2566 17:22:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นนักบริหาร 26/9/2566 17:20:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA AMBASSADOR 2023 เสริมความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” 26/9/2566 17:18:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย 26/9/2566 17:16:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นำทีมคณาจารย์เข้ารับเกียรติบัตรSuper KPI 1.1.3-1.1.5ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House 2023) 26/9/2566 14:41:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพทางจิตและวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาความพร้อมในการดำเนินชีวิต 26/9/2566 10:00:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ CPE EXPLORATION เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เวทีประกวดและเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต 26/9/2566 9:39:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสัมมนาและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 26/9/2566 8:56:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิตเยี่ยมเยือนสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในพื้นที่นครสวรรค์และกำแพงเพชร 25/9/2566 16:04:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการพัฒนา UP Identity สู่การพัฒนานิสิตอย่างยั่งยืน 25/9/2566 13:26:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ารับรางวัลและร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 25/9/2566 11:54:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 Rural medical education for sustainable healthcare 25/9/2566 9:55:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล ผู้ปฎิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 22/9/2566 14:07:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share 2023) 22/9/2566 11:49:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนา UP Identity สู่ Smart Student 2023 22/9/2566 11:47:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
Asian Dietitian’s Day วันนักกำหนดอาหารเอเชีย กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ได้มีแค่อาหาร 22/9/2566 9:55:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 21/9/2566 16:26:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21/9/2566 16:21:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ MSC sports day เพื่อพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2566 11:18:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคร กาวินา ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ (กีฬาเทควันโด 20/9/2566 13:31:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” 19/9/2566 16:25:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
" UP PHAYAO PLAKAD COMPETITION 2023 " ผลักดันปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติของไทย สู่สากล โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา 19/9/2566 13:56:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์และ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนานสาขาวิชาการศึกษาผ่านเข้ารอบ 24 ทีม การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 19/9/2566 9:55:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 18/9/2566 16:13:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียน อบจ. เชียงราย เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 18/9/2566 15:46:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 18/9/2566 14:04:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการฝึกงานนิสิตร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึก 18/9/2566 12:25:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก” 15/9/2566 14:05:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา” 15/9/2566 13:46:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ปี 2566 15/9/2566 11:09:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14/9/2566 16:59:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
“ฮีลใจ วัยทีน Strong Together” ส่งเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2566 16:30:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 14/9/2566 16:27:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม“การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง” 14/9/2566 15:30:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14/9/2566 9:34:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3 13/9/2566 18:17:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมรสรนิสิตคณะ ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ประเภทโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต 13/9/2566 14:37:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์ 13/9/2566 12:56:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 62 (3087 items)Prev1234567606162Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน