ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ รหัส 65 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% และการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal 18/5/2565 17:29:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 76 (สนามใหญ่) 18/5/2565 10:50:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนิสิต ภายใต้โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ในการประชุมวิชาก 17/5/2565 11:36:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.40 11/5/2565 10:30:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal 10/5/2565 14:40:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 10/5/2565 8:44:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 9/5/2565 20:19:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 9/5/2565 20:12:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ และพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 9/5/2565 13:42:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 9/5/2565 9:53:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ การคิดเชิงออกแบบกับสหกิจศึกษา ฯ 7/5/2565 13:43:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 6/5/2565 18:39:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 "Sci-FI Workshop and Hi-FI Consortium Meeting 2022" 6/5/2565 16:38:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2565 6/5/2565 13:33:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 5/5/2565 16:41:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับบัณฑิต 3/5/2565 16:07:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กฯ 3/5/2565 15:04:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2/5/2565 16:18:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2/5/2565 13:55:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ Co-learning space 2/5/2565 13:43:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2564 2/5/2565 11:03:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 2/5/2565 10:59:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563-2564 30/4/2565 16:28:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ได้รับโล่ห์รางวัลพระราชทาน อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 28/4/2565 16:50:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 28/4/2565 16:28:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 28/4/2565 16:21:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 27/4/2565 15:24:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27/4/2565 15:23:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
“UPITI” จัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022 20/4/2565 9:52:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะ ICT ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค 19/4/2565 17:51:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
“UPITI” จัดกิจกรรม UP STARTUP BOOT CAMP 2022 ภายใต้แผนงาน Startup Thailand League 18/4/2565 14:57:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ "ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์" สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 10/4/2565 17:16:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางถึงภูมิลำเนา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 8/4/2565 11:49:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 8/4/2565 11:43:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ 8/4/2565 10:41:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมมือกับศิษย์เก่า จัด Live ผ่าน Facebook ใน Topic : มานี่มา ... พี่จะเล่าให้ฟัง 7/4/2565 17:02:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวว่าที่บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2564" 4/4/2565 16:11:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำนิสิตทุนพระราชทานฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 1/4/2565 9:45:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ม.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า มอบนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 31/3/2565 14:56:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ CITCOMES ให้บริการควบคุม และดูแลการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มี 12 คณะ 58 รายวิชา จำนวนนิสิตเข้าสอบ 7,496 คน 31/3/2565 14:56:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2565 31/3/2565 13:29:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 31/3/2565 8:44:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า 30/3/2565 15:23:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ได้ดำเนินพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์แผนจีน 30/3/2565 13:42:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม... 29/3/2565 12:13:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 29/3/2565 11:55:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 (Pharmacy Event) 29/3/2565 11:20:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตพยาบาล ครั้งที่ 1 29/3/2565 1:50:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรฯ จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Smart Farming และ Smart Meat Processsors 28/3/2565 13:29:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
“UPITI” จัดกิจกรรมการพัฒนา Startup ภายใต้แผนงาน Entrepreneurial Ecosystem Development 28/3/2565 12:54:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 53 (2606 items)Prev1234567515253Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน