ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนหอการค้า จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวปฐมฤกษ์จากด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จังหวัดพะเยา เข้าไปยังด่านด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว 25/2/2563 16:40:39 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25/2/2563 16:38:26 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ที่ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น 25/2/2563 16:35:47 ด้านการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น 25/2/2563 16:23:41 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ผญ๋าพะเยา” 25/2/2563 10:07:23 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย 20/2/2563 15:28:33 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมฯ UPITI จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ 20/2/2563 13:49:39 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ทั้ง 4 ท่าน 20/2/2563 9:58:41 ด้านการวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา 17/2/2563 16:07:38 ด้านการวิจัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที” 14/2/2563 20:27:39 ด้านการวิจัย
Page 1 of 45 (441 items)Prev1234567434445Next