ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ณ ไร่รื่นรมย์ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 28/10/2563 15:51:06 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน " 28/10/2563 15:39:12 ด้านการวิจัย
คณะนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการประชุมและระดมความคิดเห็นเรื่อง: แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการวิจัย: การวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ โรงแรมแม่โขงเดลด้า บูทิคโฮเทล อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 26/10/2563 15:54:42 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสืบสานสื่อสารอาหารพื้นถิ่น ผ่านงานวิจัย 1 คณะ 1 นวัตกรรม ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 26/10/2563 15:51:23 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 Signature ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 26/10/2563 15:48:05 ด้านการวิจัย
นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมกันซักซ้อมเชิดหุ่นสาย และเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ในโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม 25/10/2563 6:27:26 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือกับ ม.แม่โจ้ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร 23/10/2563 10:23:42 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 22/10/2563 15:20:43 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp” 22/10/2563 10:08:49 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาของโครงการวิจัยการยกระดับระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการวิจัยการวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 21/10/2563 14:52:06 ด้านการวิจัย
Page 1 of 58 (572 items)Prev1234567565758Next