ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง 8/12/2564 15:50:06 ด้านการวิจัย
SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival 8/12/2564 15:30:12 ด้านการวิจัย
โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2021 3/12/2564 14:23:02 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2) 3/12/2564 10:00:38 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์" 1/12/2564 16:09:20 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม 1/12/2564 15:34:45 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 1/12/2564 9:44:27 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล Silver Award จาก Thailand Research Expo 2021 Award 30/11/2564 16:07:05 ด้านการวิจัย
เปิดตลาดสินค้าเกษตร Fresh and Fruit ทุกวันอังคาร เริ่ม ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ นี้เป็นต้นไป 30/11/2564 12:26:49 ด้านการวิจัย
SEEN go to Thailand Research EXPO 2021 26/11/2564 15:09:53 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมจัดเสวนา "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสู่ตำบล" ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 24/11/2564 9:37:01 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมรายงานความก้าวหน้าในกิจกรรม EP4 : Exclusive Consulting ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 23/11/2564 17:02:17 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 23/11/2564 16:59:24 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) 22/11/2564 18:58:10 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 22/11/2564 15:38:15 ด้านการวิจัย
คณะ ICT จัดการเสวนา “แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)” 20/11/2564 16:36:23 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สกสว. ในกิจกรรม “Site Visit” ศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา 19/11/2564 20:36:14 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563” 18/11/2564 9:59:55 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 16/11/2564 14:48:25 ด้านการวิจัย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T 16/11/2564 9:49:11 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q1) 12/11/2564 16:25:34 ด้านการวิจัย
UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา 11/11/2564 15:23:33 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุน งานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยพะเย 9/11/2564 16:33:08 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 29/10/2564 11:57:27 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (อันดับใน SJR ranking: Q1) 29/10/2564 11:47:17 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา 25/10/2564 23:12:30 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ “SAGE Research Methods and SAGE Campus Presentation” 19/10/2564 13:12:44 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรฯ ร่วมเสวนาวิชาการ "ทิศทางใหม่ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ด้วยการผลิตอาหารผสมเพื่อใช้เลี้ยงผึ้งในช่วงการขาดแคลนอาหารจากธรรมชาติ” 19/10/2564 10:09:04 ด้านการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/10/2564 11:28:50 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ดร. เภสัชกรหญิง อภิญญา บุญเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 5/10/2564 10:45:26 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 2) 1/10/2564 20:40:14 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1/10/2564 10:31:23 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ฟาร์มไก่ไข่นายเกษม สวนา ตำบลสันกำแพง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1/10/2564 10:19:06 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เงินทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท 30/9/2564 15:03:57 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 1) 25/9/2564 1:39:52 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 1) 25/9/2564 1:33:37 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ (TCI 1) 25/9/2564 1:27:59 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง ลงนามความร่วมมือ ผลิตและวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง 23/9/2564 17:33:30 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 21/9/2564 15:16:33 ด้านการวิจัย
นิสิตเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกเป็นทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเงินสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท ภายใต้โครงการ "UP RESEARCH MARKET ครั้งที่ 9" 20/9/2564 13:20:57 ด้านการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นำเสนอบทความ ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 20/9/2564 9:40:58 ด้านการวิจัย
อาจารย์ ICT ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP - KM 2021 ครั้ 17/9/2564 17:13:32 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทดลองใช้งานฐานข้อมูล SciFinderⁿ 16/9/2564 11:42:37 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ม.พะเยา เดินหน้า โครงการ U2T จัดอบรมแผนการตลาด พื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 15/9/2564 18:44:03 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับตรวจสอบขอใบอนุญาตปลูกกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 14/9/2564 16:26:35 ด้านการวิจัย
โครงการ Phayao Learning City ได้รับรางวัลระดับ Platinum รางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กิจกรรม Pitching มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2564 15:48:40 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน กิจกรรม Show & Share UP-KM 2021 14/9/2564 14:16:30 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม Pitching ในการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ประจำปี พ.ศ. 2564 14/9/2564 11:25:56 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ภายใต้การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา 13/9/2564 16:07:55 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัยในบุคลากรสายสนับสนุน 11/9/2564 12:29:56 ด้านการวิจัย
Page 1 of 17 (840 items)Prev1234567151617Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน