ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) การเป็นเครื่อข่ายโรงเรียนต้นแบบ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ณ ห้องประชุม โรงเรียนขุน 19/5/2565 15:56:57 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 19/5/2565 14:56:22 ด้านการวิจัย
กิจกรรม Phayao Forum SDGs Localization เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 18/5/2565 15:48:34 ด้านการวิจัย
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ภาคธุรกิจคาสิโน” 17/5/2565 15:22:15 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 17/5/2565 11:53:52 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในนิทรรศการ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 6/5/2565 15:54:48 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการติดตาม ผลการดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 6/5/2565 15:15:50 ด้านการวิจัย
ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างนวัตกรชุมชน สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม 6/5/2565 9:24:08 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” 5/5/2565 16:50:42 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ” 5/5/2565 15:00:06 ด้านการวิจัย
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าพบและแลกเปลี่ยนนโยบาย สร้างความเชื่อมโยงการทำงานวิจัย กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 3/5/2565 17:22:21 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2/5/2565 16:03:12 ด้านการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28/4/2565 17:08:05 ด้านการวิจัย
School of Nursing, University of Phayao hosted the special online lecture on the topic 'How to prepare a manuscript for international publication' 28/4/2565 11:34:02 ด้านการวิจัย
โครงการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 23/4/2565 19:22:14 ด้านการวิจัย
นิสิตทีม Marony ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแข่งขัน โครงการ Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค 19/4/2565 16:06:51 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 11/4/2565 10:39:08 ด้านการวิจัย
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท จากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 11/4/2565 10:00:23 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : CBBL - Model 5/4/2565 13:44:52 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ "บริหารจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืชลิ้นจี่และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ห้วยป่ากล้วย" 28/3/2565 11:11:13 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 25/3/2565 18:40:33 ด้านการวิจัย
UPITI ให้การต้อนรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 25/3/2565 16:28:27 ด้านการวิจัย
UPITI รับการประเมินรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 25/3/2565 16:10:37 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 และโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of 24/3/2565 16:56:23 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ม.พะเยา MOU กับ ส.ส.ท. ร่วมพัฒนานวัตกรรมสื่อ 21/3/2565 15:00:11 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ" ได้รับรางวัล “ International Partnership Award for Young Scientists ” 21/3/2565 14:18:23 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการงานวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ 14/3/2565 13:48:14 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับตรวจสอบสถานที่เพื่อขอต่อใบอนุญาตผลิตกัญชา ในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 14/3/2565 11:34:58 ด้านการวิจัย
พิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา 11/3/2565 15:54:39 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการวิจัยการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 11/3/2565 14:00:01 ด้านการวิจัย
โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8/3/2565 11:40:50 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “คึดฮอดอีหลี” 7/3/2565 13:33:28 ด้านการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 7/3/2565 10:26:33 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ฉลอง UNESCO Hackathon พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning city forum 24/2/2565 9:20:25 ด้านการวิจัย
Phayao Learning city งานวิจัยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ 22/2/2565 16:57:26 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 21/2/2565 9:10:42 ด้านการวิจัย
คณะสาธาณรสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 21/2/2565 9:05:27 ด้านการวิจัย
คณะสาธาณรสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 21/2/2565 9:01:34 ด้านการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 18/2/2565 10:50:06 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ เตรียมจัดการประชุมวิชาการโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 15 11/2/2565 14:20:26 ด้านการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ “ระดับประเทศ” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 10/2/2565 16:35:48 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ประจำปี 2564 5/2/2565 1:50:53 ด้านการวิจัย
บุคลากรและนิสิตคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 4/2/2565 11:28:28 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินสอนการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2/2/2565 11:11:11 ด้านการวิจัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศที่จ.น่าน 1/2/2565 12:04:42 ด้านการวิจัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศ จ. ลำปาง 1/2/2565 12:02:00 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ให้กับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม 1/2/2565 8:57:29 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 31/1/2565 10:38:31 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ 28/1/2565 15:48:02 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 28/1/2565 15:16:57 ด้านการวิจัย
Page 1 of 19 (930 items)Prev1234567171819Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน