ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
SEEN collaborate effort to address and resolve the local plumbing system in Mae Na Ruea, Phayao. 29/9/2566 15:05:02 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิศาสตร์ 29/9/2566 14:18:55 ด้านการบริการวิชาการ
นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและติดตามสุขภาพ 29/9/2566 10:23:47 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 29/9/2566 9:17:46 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนวิชาการกับอาจารย์แหล่งฝึกจากโรงพยาบาลชุมชน” 28/9/2566 10:54:32 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปส่งนิสิตแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 27/9/2566 16:40:10 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม OccUp_Showcase#2023 27/9/2566 16:38:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 27/9/2566 16:26:11 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) 27/9/2566 10:32:22 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 27/9/2566 10:02:04 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาบุคลากรขั้นสูงภาษาไทย-จีน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 26/9/2566 17:34:42 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มโครงการการศึกษาหลักเกณฑ์สัดส่วนของการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการ 26/9/2566 17:17:38 ด้านการบริการวิชาการ
บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 26/9/2566 17:14:56 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566 26/9/2566 17:13:58 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต 26/9/2566 12:51:11 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนสาธิต มพ. ลงสนามสอบแข่งขัน คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก 25/9/2566 10:17:34 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษาจัดประชุมหารือแนวทางการให้บริการการศึกษายุค New normal ร่วมกับนิสิต/สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 24/9/2566 22:09:07 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรต้นแบบ)) รุ่นที่ 3 23/9/2566 13:28:07 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนสาธิต มพ. คว้า 31 เหรียญรางวัลในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 22/9/2566 14:13:21 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหาร 22/9/2566 13:36:34 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สโมสรนิสิต ในโอกาสรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 The Best Social Activity Creator Content 22/9/2566 10:55:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการรายวิชาการฝึกการจัดการสุขภาพชุมชนและโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 22/9/2566 10:34:37 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพ หัวข้อ Backward design for curriculum development 21/9/2566 23:15:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข้าร่วมประกวด ในงานเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 21/9/2566 18:50:55 ด้านการบริการวิชาการ
เปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) มหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2566 18:20:02 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21/9/2566 10:51:47 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพความเป็นนักวิจัยหน้าใหม่มุ่งตอบสนองสังคม ผ่านกิจกรรม CMHUP RESEARCH 2023 ภายใต้ แนวคิด The running with 20/9/2566 16:24:25 ด้านการบริการวิชาการ
ต้อนรับ "คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)" โดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา 20/9/2566 13:59:46 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 19/9/2566 11:59:23 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะการทำปฏิบัติการ 19/9/2566 11:27:15 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา และการเรียนรู้แบบผสมผสานแก่สถานศึกษาและชุมชน 18/9/2566 17:54:00 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมหารือกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา" 17/9/2566 18:25:50 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรต้นแบบ)) รุ่นที่ 3 16/9/2566 13:44:42 ด้านการบริการวิชาการ
วิศวะฯ มพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด วิศวศึกษา ครั้งที่19 ยกระดับความสามารถ สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือวิศวกรรมศาสตร์ไทยให้สูงขึ้น 15/9/2566 17:33:38 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกาดฮีลใจ#1 (ฮีลใจวัยทีน Strong Together) ณ ลานอเนกประสงค์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15/9/2566 12:16:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 15/9/2566 12:04:19 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 15/9/2566 12:04:06 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมเรื่องจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของบุคลากร 15/9/2566 11:57:49 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบรรยายในโครงการ อบรมกฎหมายสำหรับประชาชน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 15/9/2566 10:26:44 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 14/9/2566 9:57:06 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพต้นแบบ 13/9/2566 12:17:38 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ “การสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 13/9/2566 12:15:32 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับโครงการการพัฒนาแนวทางการดูแลด้านสุขภาวะนิสิต 13/9/2566 11:52:20 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ โดย Professor Yoshio Okamoto จากประเทศญี่ปุ่น 13/9/2566 11:51:53 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13/9/2566 11:50:12 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ ด้าน INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 12/9/2566 14:15:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Digital Media and Audians Participation” 12/9/2566 14:10:37 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิทเศศาสตร์ ร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางการวิจัยในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12/9/2566 14:07:38 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 12/9/2566 13:41:08 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม พะเยา MOU ร่วมกับ บริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการด้านวิขาการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกร 12/9/2566 11:54:55 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 50 (2497 items)Prev1234567484950Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน