ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานสายบริการ 1/12/2563 14:04:02 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ ร่วมสร้างผู้นำชุมชน พัฒนาศักยภาพการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน 30/11/2563 13:32:03 ด้านการบริการวิชาการ
ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรม 30/11/2563 12:49:21 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 30/11/2563 11:38:24 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์ 30/11/2563 11:04:50 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา หารือ การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 27/11/2563 16:23:37 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 27/11/2563 14:26:59 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI” จัดอบรมหลักสูตร “Creative Slide Presentation” 27/11/2563 9:22:53 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 25/11/2563 16:35:16 ด้านการบริการวิชาการ
งานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักสถิติจังหวัดพะเยาในโครงการ”เครือข่ายสถิติระดับตำบลและเทศบาลเมือง กำนัน และประธานชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา” 25/11/2563 14:10:46 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 140 (1399 items)Prev1234567138139140Next