ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการรายงานผล การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยา 18/5/2565 9:45:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ทัศนศึกษาเส้นทางที่ 3 จังหวัดชุมพร​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 17/5/2565 16:15:59 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (บัตรภาคกลาง) 12/5/2565 16:34:32 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (Mou) การเป็นเครื่อข่ายโรงเรียนต้นแบบ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” 11/5/2565 19:15:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ เพื่อร่วมจัดจำหน่ายสินค้าที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม สินค้าจากโครงการ U 11/5/2565 9:56:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อหลักการและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหัวข้อการปฐมพยาบาลฯ 8/5/2565 16:37:12 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ์ฯ และประวัติศาสตร์ โบราณคดีฯ 8/5/2565 9:21:15 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์สาขา CS คณะ ICT บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์” ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ 6/5/2565 14:55:18 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา 5/5/2565 16:32:10 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา 5/5/2565 16:29:29 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 3/5/2565 11:16:57 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 2 2/5/2565 14:16:46 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและการอนุรักษ์ และทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น 2/5/2565 9:59:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เหนือ อีสาน 30/4/2565 16:37:01 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยง 29/4/2565 18:17:25 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา 29/4/2565 16:19:55 ด้านการบริการวิชาการ
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรม SolidCAM สำหรับงานผลิตอัตโนมัติขั้นสูง” วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 29/4/2565 15:55:52 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) 29/4/2565 14:53:32 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom 29/4/2565 9:39:39 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเวที สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา "เสวนา เรื่องสิทธิของผู้บริโภคในฐานะลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน" 28/4/2565 17:03:18 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ U2T คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผล ติดอันดับ Top 100 U2T 27/4/2565 16:15:40 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่นภาคอีสาน ภาคกลาง และหัวข้อภูมิศาสตร์ฯ 25/4/2565 17:51:18 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI” จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” 25/4/2565 16:45:51 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ 24/4/2565 9:07:08 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมวางแผนแนวทางการร่วมพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 19/4/2565 15:09:34 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับกองบริหารงานวิจัย ติดตามผลการดำเนินโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกร ตำบล 11/4/2565 15:36:08 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 11/4/2565 15:14:12 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน ได้ดำเนินโครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน 11/4/2565 11:08:52 ด้านการบริการวิชาการ
CITCOMS จัดอบรม หัวข้อ “Microsoft Innovative Educator Update 2022" 11/4/2565 9:46:55 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อวัฒนธรรม เทศกาลและงานประเพณีไทย และหัวข้อภูมิศาสตร์ท้องถิ่น อีสาน-กลาง 10/4/2565 17:24:16 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และหัวข้อกลุ่มชาติพันธ์ุและชุมชนท้องถิ่น 9/4/2565 17:49:22 ด้านการบริการวิชาการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8/4/2565 10:38:32 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ 7/4/2565 14:28:43 ด้านการบริการวิชาการ
“Upskill Reskill” ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7/4/2565 13:09:42 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ทัศนศึกษาเส้นทางที่ 2 จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 7/4/2565 11:38:23 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้าง Content สินค้าออนไลน์ 5/4/2565 17:21:14 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI” คลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน 4/4/2565 14:07:33 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI” ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) 4/4/2565 14:05:41 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อบทบาทหน้าที่ มารยาท และจรรยาบรรณ และหัวข้อประวัติศาสตร์ โบราณคดีฯ 4/4/2565 12:02:21 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกท้องถิ่น 3/4/2565 9:49:21 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กรอบเค็มปลา" 29/3/2565 13:25:48 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา 29/3/2565 9:55:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพ ฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 โบราณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 28/3/2565 12:56:00 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่น 26/3/2565 17:24:19 ด้านการบริการวิชาการ
“UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค RSP P2P 2021 25/3/2565 16:22:12 ด้านการบริการวิชาการ
UPITI ร่วมกิจกรรม Certified Innovation Manager, CIM 25/3/2565 16:15:17 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2564 25/3/2565 15:31:12 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่ในการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 25/3/2565 10:37:18 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้คำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจร” 25/3/2565 10:02:30 ด้านการบริการวิชาการ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 25/3/2565 9:53:27 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 39 (1945 items)Prev1234567373839Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน