ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หัวข้อ “ระบบจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัติ สำหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน” ในรูปแบบ Zoom Online 15/5/2564 18:04:30 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามกรอบระยะเวลากา 12/5/2564 18:09:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้รับพิจารณาว่าจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญฯวิจัย การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน 5/5/2564 16:43:29 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ จากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 30/4/2564 16:12:20 ด้านการบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมออนไลน์ในการดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 29/4/2564 16:17:10 ด้านการบริการวิชาการ
เด็กสาธิตเก่ง คว้า9รางวัล สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 28/4/2564 16:26:26 ด้านการบริการวิชาการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “การวางแผนร่วมกันระหว่างบัณฑิต นิสิต และประชาชนที่ได้รับการจ้างงานผ่านโครงการ” คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/4/2564 16:28:18 ด้านการบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ “การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล” 27/4/2564 15:36:06 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา MOU พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 27/4/2564 13:49:49 ด้านการบริการวิชาการ
เพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการยุคใหม่ 22/4/2564 15:56:09 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 157 (1567 items)Prev1234567155156157Next