ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 25/2/2564 17:21:46 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้รับมอบหนังสือบริจาค จากคุณถวิดา พิชัยเยนทราโยธิน พร้อมคณะ 25/2/2564 16:19:15 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา จัดอบรมแนวทางการจัดทำการประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 23/2/2564 17:07:16 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 23/2/2564 16:41:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการค่ายจิตอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 1 23/2/2564 8:09:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ "การทำน้ำสลัด HOMEMADE และการทำขนมไดฟูกุ" 22/2/2564 18:33:33 ด้านการบริการวิชาการ
งานผลิตสื่อนวัตกรรม CITCOMS ให้บริการ ดูแล และควบคุมระบบการสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วยระบบ QLMS 22/2/2564 15:00:24 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ " เทคนิคการผสมเทียมและการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในโค กระบือ " 22/2/2564 9:53:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินงานให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มเกษตรกร 19/2/2564 14:55:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ “การควบคุมคุณภาพยารูปแบบของแข็งในชุมชน” 17/2/2564 15:30:50 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 149 (1488 items)Prev1234567147148149Next