ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) 29/3/2563 21:22:36 ด้านการบริหาร
แนวปฏิบัติในช่วงระหว่างการปิดที่ทำการ เป็นการชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา 28/3/2563 20:15:02 ด้านการบริหาร
ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 27/3/2563 22:14:40 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน 27/3/2563 14:03:47 ด้านการบริหาร
แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะทันตแพทยศาสตร์ 26/3/2563 23:03:48 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 26/3/2563 16:35:47 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มอบข้าวหอมมะลิดอกคำใต้ ให้แก่ แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา 26/3/2563 16:27:13 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 26/3/2563 16:13:53 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 26/3/2563 15:02:12 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลทันตกรรม งดให้บริการทางทันตกรรมชั่วคราว 25/3/2563 11:50:15 ด้านการบริหาร
Page 1 of 157 (1568 items)Prev1234567155156157Next