ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมกองอาคารสถานที่รวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ Big Cleaning บริเวณลานสเก็ตบอร์ดด้านหลังอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 3/10/2566 14:05:24 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้โครงการพลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานนิเวศวัฒนธรรมฯ 3/10/2566 11:51:46 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 3/10/2566 10:13:00 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมแนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ 2/10/2566 13:54:26 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) 29/9/2566 16:31:10 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 29/9/2566 11:56:12 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-Budget   28/9/2566 15:46:42 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-3 ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา 28/9/2566 15:35:12 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 28/9/2566 15:19:40 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการวางแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2567-2571 28/9/2566 14:53:23 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." 27/9/2566 19:06:10 ด้านการบริหาร
เกษียณสุข เกษมสันต์ ด้วยรักและผูกพัน มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 27/9/2566 16:26:16 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มสายสนับสนุน ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27/9/2566 10:39:58 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2566 9:05:35 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2566 8:58:37 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2566 8:49:47 ด้านการบริหาร
รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผอ.รพ.ม.พะเยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ 27/9/2566 8:34:44 ด้านการบริหาร
BCA : BMI Challenge 2023 กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร 26/9/2566 17:38:06 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 26/9/2566 17:31:25 ด้านการบริหาร
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 26/9/2566 17:31:17 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 26/9/2566 16:51:12 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26/9/2566 16:32:09 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 26/9/2566 16:21:28 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิพนักงานในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.มหาวิทยาลัยพะเยา 26/9/2566 15:29:19 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตรับมอบโล่เกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 26/9/2566 15:15:47 ด้านการบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าภาพ “สภากาแฟสัญจร” รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการและการให้บริการทางทันตกรรม 26/9/2566 14:33:41 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา MOU บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ส่งเสริมและพัฒนาการใช้โปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 26/9/2566 10:24:58 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจร เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน 26/9/2566 10:10:55 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมการประเมิน EdPEx คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 26/9/2566 9:49:56 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดให้ความรู้ด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิพนักงานในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. 25/9/2566 16:43:53 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ถวายราชสดุดี “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี 2566 22/9/2566 14:31:38 ด้านการบริหาร
ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร 22/9/2566 14:28:32 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 22/9/2566 14:13:16 ด้านการบริหาร
โครงการ R2R Show UP 2023 22/9/2566 11:26:06 ด้านการบริหาร
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานวันมหิดล 22/9/2566 11:00:07 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023” 22/9/2566 10:51:41 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) 21/9/2566 15:44:30 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ ทุกวันอังคาร 21/9/2566 15:12:03 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 และงานมุทิตาจิต 21/9/2566 13:30:11 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 21/9/2566 11:24:08 ด้านการบริหาร
เยี่ยมยามและปรึกษาหารือร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยภาษา-วัฒนธรรมไทย-ลาว และภาษาต่างประเทศ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา กับคณะภาษาศาสตร์ ม.สุพานุวง 21/9/2566 8:55:17 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) 2566 20/9/2566 18:35:22 ด้านการบริหาร
โครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House 2023) วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 UPILI จัดกิจกรรมแสดงผลงานตามพันธกิจหลัก ฯลฯ 20/9/2566 16:51:45 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 20/9/2566 15:52:45 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 20/9/2566 10:29:42 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ เร่งส่งทีมวิศวกร และเจ้าหน้าที่งานออกแบบและก่อสร้าง เข้าสำรวจระบบท่อและรางระบายน้ำ เพื่อจัดทำแบบรูปรายการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 19/9/2566 19:37:55 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ. 19/9/2566 13:43:27 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาคณะ 18/9/2566 20:43:58 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 18/9/2566 15:49:59 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 6/2566 18/9/2566 14:14:02 ด้านการบริหาร
Page 1 of 58 (2887 items)Prev1234567565758Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน