ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 1/12/2563 18:05:07 ด้านการบริหาร
UP NEWS ฉบับเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 1/12/2563 10:07:13 ด้านการบริหาร
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2564 30/11/2563 17:10:22 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UP-PSF 30/11/2563 11:46:00 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรายงานและติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน 30/11/2563 10:06:16 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 27/11/2563 17:34:14 ด้านการบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร 27/11/2563 15:37:38 ด้านการบริหาร
ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) 27/11/2563 14:48:31 ด้านการบริหาร
กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 27/11/2563 12:11:01 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 26/11/2563 18:40:58 ด้านการบริหาร
Page 1 of 191 (1909 items)Prev1234567189190191Next