ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 18/5/2565 16:47:35 ด้านการบริหาร
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ เขต 2 และคณะ 18/5/2565 12:25:45 ด้านการบริหาร
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 17/5/2565 18:09:01 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมสโมสรนิสิต เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต 12/5/2565 20:06:31 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา (ระยะ 4 ปี) 10/5/2565 17:23:33 ด้านการบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนาม MOU พัฒนาการจัดการเรียนรู้ GIS กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ 6/5/2565 16:28:00 ด้านการบริหาร
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับบริษัทนินจาโลจิสติกส์ 6/5/2565 9:13:23 ด้านการบริหาร
CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัปเดทสถานะการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และแผนการดำเนินงานต่างๆ 3/5/2565 15:55:51 ด้านการบริหาร
รพ.ม.พะเยา รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการศึกษา จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 3/5/2565 9:50:34 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 29/4/2565 14:49:21 ด้านการบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 28/4/2565 15:24:25 ด้านการบริหาร
สภามหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 28/4/2565 11:44:06 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ด้วยเครื่องอบ OZONE ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 25/4/2565 15:58:29 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) 25/4/2565 11:35:51 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 25/4/2565 10:43:05 ด้านการบริหาร
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22/4/2565 16:10:24 ด้านการบริหาร
คำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยพะเยา NO GIFT POLICY 21/4/2565 11:39:00 ด้านการบริหาร
ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/4/2565 15:29:19 ด้านการบริหาร
อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA 11/4/2565 15:01:57 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ และ ดร.ลิลลี่ ศิริพร คณะกรร 10/4/2565 22:50:31 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP 10/4/2565 22:48:29 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ระดับ A 8/4/2565 20:50:02 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (UP ITA) ระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2565 8/4/2565 17:31:35 ด้านการบริหาร
กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 8/4/2565 17:13:11 ด้านการบริหาร
กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ด้วยคะแนน 94.69 อันดับที่ 1 ในระดับ A 8/4/2565 16:55:47 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 8/4/2565 16:20:25 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปี 2565 8/4/2565 16:18:55 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8/4/2565 11:51:22 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ระดับ A 8/4/2565 11:44:23 ด้านการบริหาร
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 8/4/2565 11:36:51 ด้านการบริหาร
รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 8/4/2565 11:36:24 ด้านการบริหาร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (UP ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 8/4/2565 11:30:33 ด้านการบริหาร
กองบริการการศึกษา ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A 8/4/2565 8:35:17 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 7/4/2565 18:28:38 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบงานประธานที่ประชุมคณบดี 7/4/2565 17:47:18 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม BCA Unity : สานรักด้วยใจ พวกเราครอบครัว BCA 7/4/2565 17:09:57 ด้านการบริหาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นของศิษย์เก่าและรวมถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ 7/4/2565 17:04:52 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมถวายราชสักการะ วันจักรี ๖ เมษายน วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 7/4/2565 16:20:42 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา อันดับ 9 ของไทย จากการจัดอันดับโลก โดย SCImago Institutions Rankings 2022 7/4/2565 14:11:15 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีน้อมถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 7/4/2565 10:54:00 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุสัญจร 5/4/2565 15:35:06 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 4/4/2565 11:25:44 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence” และหลักสูตร “Comment and Coaching การจัดทำโครงร่างองค์กร” 1/4/2565 15:18:07 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์กรแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และมหาวิทยาลัยพ 31/3/2565 8:47:17 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 30/3/2565 16:37:30 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย Learning Organization แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด 30/3/2565 16:27:10 ด้านการบริหาร
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต 29/3/2565 15:21:22 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ 29/3/2565 11:51:44 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านกิจการนิสิต 28/3/2565 23:16:54 ด้านการบริหาร
ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 28/3/2565 15:22:21 ด้านการบริหาร
Page 1 of 51 (2533 items)Prev1234567495051Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน