ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้วิถีชุมชน ประจำปี 2562 11/9/2562 13:07:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย " 9/9/2562 14:59:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปลูกต้นไม้ในใจคน " 6/9/2562 10:35:23 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 30/8/2562 10:22:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว (รางวัลระดับเหรียญทอง) 21/8/2562 17:43:52 ด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินความพร้อม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ ก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและระดับองค์กร 19/8/2562 13:25:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) 19/8/2562 11:02:55 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 16/8/2562 16:08:05 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ : จากแรงศรัทธาสู่การบวชป่าชุมชน 15/8/2562 12:51:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลระดับเงิน (ดีมาก) การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 13/8/2562 18:58:16 ด้านสิ่งแวดล้อม