VDO Clips

วีดีทัศน์ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา
 

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓ ประกอบพิธีโดย อ.วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ (ฉบับเต็ม)

Living among nature" VTR UP 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา
 

UP ENG Presentation 2016
 

มหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวเข้าสู่ University UP 4.0
 

ประวัติ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
 

welcome sports up กีฬา สกอ.ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา