ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โครงการ "1 นักวิจัย 1 ผลงานตีพิมพ์ 2567 และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF" โดยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา 24/5/2567 13:08:13 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 23/5/2567 14:04:50 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ พร้อมจัดนิทรรศการ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุข จ.พะเยา 23/5/2567 9:04:34 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น 22/5/2567 11:32:06 ด้านการวิจัย
คณะ ICT จัดกิจกรรมบรรยายและสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 21/5/2567 16:12:22 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง และคณะ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย "ยาอดยาบ้า ชนิดเม็ดฟู่ (ตำรับยาทำให้อดฝิ่น)" 17/5/2567 11:35:06 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมคณะเดินทางพร้อมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Thai Festival Tokyo 2024 ณ กรุงโตเกียว 15/5/2567 15:12:14 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตคว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิจัย ในงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 14/5/2567 16:45:14 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยงานวิจัย 10/5/2567 9:55:28 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ได้รับทุน Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 8/5/2567 14:43:20 ด้านการวิจัย
UPITI ขอแสดงความยินดีคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 7/5/2567 14:25:06 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) 2/5/2567 9:35:21 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมกำหนดแนวทางแผนงานโครงการ อพ.สธ. มพ. 25/4/2567 17:49:21 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 25/4/2567 10:18:15 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 25/4/2567 10:16:04 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 23/4/2567 16:43:39 ด้านการวิจัย
กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลงานระดับดีเด่น 22/4/2567 10:08:34 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี พ.ศ. 2572 11/4/2567 20:14:10 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง มุ่งสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 9/4/2567 16:29:06 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 9/4/2567 15:08:56 ด้านการวิจัย
The 4th Phayao Learning City Forum & Hackathon The Champion: คนสร้างฝันเมืองพะเยา 27/3/2567 15:45:33 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สรรพสุข ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/3/2567 12:25:19 ด้านการวิจัย
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร BMI Challenge กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 21/3/2567 15:28:50 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 20/3/2567 14:18:31 ด้านการวิจัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อว. for EV 18/3/2567 15:13:43 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 14/3/2567 22:38:44 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 14/3/2567 22:35:57 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 8/3/2567 15:28:00 ด้านการวิจัย
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 : สารหนูในสิ่งแวดล้อม ณ สาธารณรัฐอินเดีย 8/3/2567 13:56:35 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 6/3/2567 19:24:16 ด้านการวิจัย
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ส่งมอบผลงานนิสิต โปรเจคระบบ Line OA ห้องฉุกเฉิน รพ. ม.พะเยา 6/3/2567 14:47:24 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6/3/2567 11:55:27 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 5/3/2567 17:04:54 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 5/3/2567 17:03:41 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 5/3/2567 17:02:11 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 4/3/2567 17:36:18 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 4/3/2567 17:34:31 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัด Area-based Research Publication Camp lll ดันงานวิชาการและการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 1/3/2567 17:42:17 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1/Tier 1 (IF: 5.6) 23/2/2567 10:40:07 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 21/2/2567 10:54:49 ด้านการวิจัย
UPITI ขอแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา โครงการ Talent Mobility 19/2/2567 15:32:07 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” 14/2/2567 15:57:15 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้าเหรียญทอง 4 ปีซ้อน ใน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 14/2/2567 15:47:09 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 14/2/2567 15:45:53 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 14/2/2567 15:44:08 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ABC Academy ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ 14/2/2567 14:27:21 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “ยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่ สู่การเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ" 14/2/2567 14:25:57 ด้านการวิจัย
Phayao Frog Fest 2023 : พัฒนากบนา สู่ คลังอาหารโลก 14/2/2567 13:56:50 ด้านการวิจัย
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 14/2/2567 13:50:15 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ คัสเตศรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/2/2567 9:39:05 ด้านการวิจัย
Page 1 of 29 (1441 items)Prev1234567272829Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน