ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การเลือกใช้สถิติวิจัยเพื่อการวิจัย และการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 22/6/2567 18:44:16 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะจาก National Pingtung University (NPTU), Taiwan 18/6/2567 17:33:34 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 16/6/2567 12:38:11 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 15/6/2567 15:50:47 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินโครงการอบรม “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ UP PSF” 15/6/2567 14:08:34 ด้านการบริการวิชาการ
มิตร ที่ไม่ใช่เพื่อน แต่เป็น “มิจ ฉา ชีพ “ เตือนภัย 3 อันดับภัยออนไลน์ ที่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดนหลอกมากที่สุด 12/6/2567 16:58:49 ด้านการบริการวิชาการ
หลานชวนอุ้ยคุยเรื่องสื่อ "ภัยใกล้ตัว สูงวัยรู้ทันสื่อ" 12/6/2567 16:39:30 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Phayao Smart Health Community : พะเยาเมืองสุขภาพดี 12/6/2567 16:31:21 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการในพื้นที่พิเศษ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม 12/6/2567 16:00:11 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพิธีกรมืออาชีพ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา 12/6/2567 15:54:54 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและบริการวิชาการ 12/6/2567 11:43:04 ด้านการบริการวิชาการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา 11/6/2567 16:23:08 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Systematic Reviews & Meta-Analysis" ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 11/6/2567 15:56:36 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีเสริมกษะการให้คำปรึกษาด้านจิตใจสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา : ปัญหาใจ ปรึกษาได้ ช่วยเหลือทัน 11/6/2567 15:52:00 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ 11/6/2567 15:50:32 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (0134) 11/6/2567 15:35:15 ด้านการบริการวิชาการ
3 ยอดเพชรล้านนา สาธิตฯ มพ. รับรางวัลและทุนการศึกษา โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 11/6/2567 15:30:27 ด้านการบริการวิชาการ
🌍Exchange Student Short Program, Vancouver, Canada 11/6/2567 15:21:21 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ เป็นสนามทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 10/6/2567 14:36:51 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ และโครงการการสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 10/6/2567 11:49:32 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 9/6/2567 16:38:36 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเพื่อฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9/6/2567 8:55:09 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม 6/6/2567 12:36:06 ด้านการบริการวิชาการ
“ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 14” สู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5/6/2567 22:00:52 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 3/6/2567 15:20:43 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ปี พ.ศ. 2567 31/5/2567 23:36:14 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 31/5/2567 18:09:28 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา และ กยศ. ร่วมส่งมอบสนามกีฬา โครงการ UP CSV ณ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม 31/5/2567 8:00:44 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงานจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) 30/5/2567 23:53:09 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์สาขา SE คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ด้านการยกระดับสมรรถนะประชาชนดิจิทัล 30/5/2567 17:52:38 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร “ผู้นำไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมืออาชีพ” ในหัวข้อ “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา” 29/5/2567 12:38:53 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตพลังงานและเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Biomass) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2567 29/5/2567 10:14:57 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบและเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Phayao Smart Health Community (พะเยาเมืองสุขภาพดี) 28/5/2567 16:12:48 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย 28/5/2567 10:22:45 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษาจัดประชุมหารือร่วมกับสโมสรนิสิตของคณะ/วิทยาลัย เพื่อชี้แจงการให้บริการการศึกษาแก่นิสิต 20/5/2567 22:45:57 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การใช้ GenAi และ Technology เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 16/5/2567 23:00:06 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN collaborate Thai Health and CCAS presenting the summary report of project’s implementation to the inspection committee. 16/5/2567 15:53:05 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงาน จัดอบรมการใช้งานระบบคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2567 14/5/2567 13:31:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 (International Nurses Day 2024) 14/5/2567 10:55:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าพัฒนาชุมชนแม่กานาไร่เดียว มุ่งสู่โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 9/5/2567 10:19:12 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 7/5/2567 17:10:15 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการจัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา 7/5/2567 15:04:35 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งบุคลากรด้านสาธารณสุข เขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง 3/5/2567 16:02:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ 2/5/2567 9:59:50 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ” UP PSF 1/5/2567 16:13:58 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1 30/4/2567 15:42:50 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1 27/4/2567 16:15:01 ด้านการบริการวิชาการ
UPITI ลงพื้นที่วินิจฉัยสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย อ.แม่ใจ 26/4/2567 16:48:41 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร Workshop การออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา 25/4/2567 20:29:14 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN collaborate Thai Health and CCAS eventing the knowledge in Prevention of Dust Problems from Agricultural Biomass Burning to agricultural network 25/4/2567 9:54:01 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 54 (2656 items)Prev1234567525354Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน