ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแข่งขัน 1st MRT RoboCup Thailand (Northern) เสริมทักษะการเขียนโค้ด ต่อยอดสู่การแข่งขัน IYRC 2024 ประเทศเกาหลีใต้ 27/2/2567 16:24:54 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ ”Show & Share ครั้งที่ 6” 27/2/2567 14:02:48 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต” 22/2/2567 14:05:07 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา 22/2/2567 10:03:10 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 22/2/2567 9:51:14 ด้านการบริการวิชาการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การปฏิบัติการทดลองให้นักเรียน โรงเรียนแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 22/2/2567 9:40:17 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Canva อย่างไรให้ปังปุรีเย่" ทำให้เรื่องออกแบบ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ 20/2/2567 10:31:20 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 17/2/2567 0:03:57 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN organized the KM-SEEN The Series 2024: EP-03 Education Professional. 16/2/2567 12:16:30 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535” รุ่นที่ 1 14/2/2567 16:32:59 ด้านการบริการวิชาการ
จากชุมชนถึงชุมชน :การสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากฝุ่นพิษ PM 2.5 14/2/2567 15:50:42 ด้านการบริการวิชาการ
คลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนท่องเที่ยวของภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน 14/2/2567 15:38:00 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่ บุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา 14/2/2567 14:29:01 ด้านการบริการวิชาการ
ทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. กวาดรางวัลในการแข่งขันวิชาการ 5 รางวัล 13/2/2567 11:37:24 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกบูรณาการความรู้และทักษะแบบสหวิชาชีพจากห้องเรียนสู่ชุมชน (Inter-professional Education: IPE ) 9/2/2567 17:33:20 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเผยแพร่กฎหมายสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 9/2/2567 9:45:14 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript 8/2/2567 17:44:46 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง พัฒนาความรู้การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก และผู้สูงอายุ 6/2/2567 15:45:19 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชสาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 6/2/2567 15:07:05 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกียรติจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน 5/2/2567 17:27:41 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พัฒนานักประดิษฐ์และนวัตกร กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1/2/2567 22:48:58 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF) รุ่นที่ 3 1/2/2567 19:19:17 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 31/1/2567 9:03:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 29/1/2567 13:52:27 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จัด กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา และมินิเกษตรแฟร์ กาดผักเกษตร Fresh Farm 29/1/2567 12:46:55 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 27/1/2567 15:48:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals” 26/1/2567 19:30:10 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN and members has recognized an honorable award in the 13th Phayao Research Conference. 26/1/2567 16:19:02 ด้านการบริการวิชาการ
วันที่ 20-21 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน จังหวัด พิจิตร 26/1/2567 15:59:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน 26/1/2567 15:22:39 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข 25/1/2567 16:28:02 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN recognition the "Gold Level" award; the products development and value-added "Crab Paste” brand "Yaay Kam." 25/1/2567 16:03:11 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT คว้ารางวัลโล่ระดับเหรียญทอง 2 ปีซ้อน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2567 25/1/2567 15:50:59 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต” 23/1/2567 14:05:48 ด้านการบริการวิชาการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาล 23/1/2567 12:48:46 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ UP Book Fair 22/1/2567 16:29:47 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดนิทรรศการและการนำเสนอ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารในสถานศึกษา" ภาคเรียนที่ 2 /2566 20/1/2567 15:54:21 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2567 "Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare" 19/1/2567 14:53:41 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ www.pyhill.com” ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปพื้นที่สูง 19/1/2567 12:22:44 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ UP Book Fair 17/1/2567 15:35:23 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference-PULINET 2024) 17/1/2567 11:09:48 ด้านการบริการวิชาการ
สาธิตฯ มพ. ผสานความร่วมมือนักธรณีวิทยา ประเทศญี่ปุ่น ติดตั้งสถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว (Seismometer) แห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ 17/1/2567 9:26:17 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร หัวข้อ Stakeholder's analysis 16/1/2567 23:13:32 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 15/1/2567 22:48:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 15/1/2567 16:18:02 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมหารือกับเทศบาลตำบลเชียงม่วน จ.พะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ความเหลื่อมล้ำ 15/1/2567 15:46:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ม.พะเยา มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดอบรม Canva ในโครงการ UP CSV พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับครูในพื้นที่ สพป.พะเยา เขต 2 15/1/2567 12:31:11 ด้านการบริการวิชาการ
“UP CSV” สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา 13/1/2567 14:38:43 ด้านการบริการวิชาการ
วันเด็กแห่งชาติ 2567 13/1/2567 13:16:49 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย​พะเยา​ ร่วมสนับสนุน​งานวันเด็กแห่งชาติ​ แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 12/1/2567 16:12:06 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 52 (2567 items)Prev1234567505152Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน