MIS นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562

MIS นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูชิต ธรรมสอน

นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ

ภาพ :   การจัดการการสื่อสาร ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    การจัดการการสื่อสาร ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 16:21:42

Latest News | All the latest news