ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 รางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) โดยเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ เข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อรับรองให้ศูนย์บรรณสารฯผ่านมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard)

(ผลการรับรองสำนักสีเขียวของหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน ประกอบด้วย หน่วยงานจากองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน มากกว่า 96 หน่วยงาน ทั่วประเทศ)


ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

แหล่งข้อมูล: ผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสีเขียว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/9/2562 15:37:17

Latest News | All the latest news