มาตรการรับมือ COVID-19 ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางปฏิบัติ : อัพเดทวันที่ 10 เมษายน 2563
 • กองอาคารสถานที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ : อัพเดทวันที่ 29 มีนาคม 2563
 • กองคลัง มาตรการ : อัพเดทวันที่ 29 มีนาคม 2563
 • ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 29 มีนาคม 2563
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการ : อัพเดทวันที่ 28 มีนาคม 2563
 • ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรการ : อัพเดทวันที่ 28 มีนาคม 2563
 • กองกลาง มาตรการ แนวทางปฏิบัติ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • คณะสหเวชศาสตร์ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • คณะพยาบาล มาตรการ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • คณะแพทยศาสตร์ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • สำนักงานอธิการบดี มาตรการ แนวทางปฏิบัติ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • กองแผนงาน มาตรการ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มาตรการ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • คณะวิทยาศาสตร์ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • กองบริการการศึกษา มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • วิทยาเขตเชียงราย มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • กองกิจการนิสิต มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • กองบริหารงานวิจัย มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • กองการเจ้าหน้าที่ มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • วิทยาลัยการศึกษา มาตรการ : อัพเดทวันที่ 26 มีนาคม 2563