คู่มือปฏิบัติงาน

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานฉบับภาษาอังกฤษ

การขอหนังสือรับรองการได้รับทุนการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

การขอหนังสือนำเพื่อยื่นขอหนังสือเดินทางชนิดราชการ

การขอหนังสือนำเพื่อยื่นขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา

การขอตรวจลงตราประเภท Nonimmigrant รหัส B ของอาจารย์ชาวต่างชาติ

การขอตรวจลงตราประเภท Nonimmigrant รหัส ED ของนิสิตชาวต่างชาติ

การขอขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรของอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ

การรายงานตัวเมื่อพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ของอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ

การขอมีใบอนุญาตทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติ

การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติ

การขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของอาจารย์ชาวต่างชาติ

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

Operational Manual

Request for a salary certificate

Request for scholarship Certificate

Request for a letter to ask for an official passport

Request for visa Nonimmigrant "B" a foreign lecturer

Request for visa Nonimmigrant "ED" a foreign student

Request to extend the period of stay in Thailand for foreign lecturer and students

90 days notification

Request for work permit

Request to extend the period of work for foreign lecturer

Request for ID card of taxpayer

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล