คู่มือปฏิบัติงาน

การขอใบอนุญาตทำงาน อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

ขั้นตอนการขอหนังสือนำเพื่อยื่นขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

ตรวจลงตราประเภท-Nonimmigrant-รหัส-ED-ของนิสิตชาวต่างชาติ อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

ขั้นตอนการขอตรวจลงตราประเภท Nonimmigrant รหัส B สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการได้รับทุนการศึกษา อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการปฎิบัติงานฉบับภาษาอังกฤษ อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

ขั้นตอนการขอหนังสือนำเพื่อยื่นขอหนังสือเดินทางชนิดราชการ อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

ขั้นตอนขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรของอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ อัพเดท : 7 ก.พ. 2563

Operational Manual

Request for a salary certificate

Request for scholarship Certificate

Request for a letter to ask for an official passport

Request for visa Nonimmigrant "B" a foreign lecturer

Request for visa Nonimmigrant "ED" a foreign student

Request to extend the period of stay in Thailand for foreign lecturer and students

90 days notification

Request for work permit

Request to extend the period of work for foreign lecturer

Request for ID card of taxpayer

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล