ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)

สุเมธ แย้มนุ่น
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 –
19 กันยายน 2553)

  ประวัติเพิ่มเติม  
มณฑล สงวนเสริมศรี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 –
10 พฤศจิกายน 2561)

  ประวัติเพิ่มเติม  
สุภกร พงศบางโพธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 –
ปัจจุบัน)

  ประวัติเพิ่มเติม