จำนวนผู้อ่านข่าว ::239

     ประชุมวิชาการ แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์

"บทนำสู่กัญชา"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์"
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กรกนก อิงคนินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
"การปลูกและการปรับปรุงพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์"
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
"แนวทางการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สู่ความชอบด้วยกฎหมาย"
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม
.
"แนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชารูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์"
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
ผลิตภัณฑ์กัญชารูปแบบใหม่
ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เภสัชกรได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วย

http://www.pharmacy.up.ac.th/PHAR1/conference.aspx


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/4/2562 11:10:05

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน