Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::412

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย,ครั้งที่,11,และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ,ครั้งที่,8
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต เป็นตัวแทน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต จัดโดย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ภาพ :   วัชระ แลน้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/6/2562 9:37:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด