Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::198

     ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาเอก) ครั้งที่ 2


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/7/2562 11:01:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด