การอบรมการบริหารจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 13/8/2562 11:39:42น. 808

การอบรมการบริหารจัดการ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

       เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้จัดการอบรมการบริหารจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยม
จากคณะ อศป.
(คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม) ขึ้น และมุ่งผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งแก้ปัญหาระบบสุขภาพของประชาชนกรณีฉุกเฉินได้ 
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลพาน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Charles W. Sowerbrower วิทยากร บรรยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Paramedic 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยสาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม
และนายแพทย์ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แนะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ.ปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์
ที่ดำเนินการสอน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิชาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

 


 

  
ภาพ :   นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม/อภิสิทธิ์ ศรีรักษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กรรณิการ์ เงินดี   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 11:39:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน