คณะผู้เรียน Smart Farming เดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์จริง 13/8/2562 14:06:58น. 838

คณะผู้เรียน,Smart,Farming,เดินทางศึกษาดูงาน,แลกเปลี่ยน,เรียนรู้,ประสบการณ์จริง

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้เรียนหลักสูตรพันธุ์ใหม่นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming เดินทางศึกษาดูงานในช่วงเช้า ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในช่วงบ่ายเดินทางไปที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 กระทรวงพลังงาน (เชียงใหม่) มุ่งเน้นการบริการจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านพลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

และในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ทางคณะผู้เรียน Smart Farming ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ บีบีบานาน่า สวนกล้วยหอมคาเวนดิช บ้านน้ำโจ้ จังหวัดลำปาง ร่วมแชร์ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้ประกอบการจริงที่ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรธรรมชาติ ยึดหลักการพึ่งพาอาศัยกันของระบบนิเวศ โดยภายในฟาร์มสร้างอาหารเป็นยา ด้วยการสกัดสมุนไพร ลองแก่นใน สกัดสมุนไพรทุกชนิดโดยมีอาจารย์อาทิตย์ ยาวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และแนะนำการสกัดสมุนไพร ตามเทคโนโลยีและการจัดการเกษตรของคนรุ่นใหม่ 
ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 14:06:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน