คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา มอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 4 ตัว 13/8/2562 15:44:24น. 510

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,มอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต,โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร,ตามพระราชดำริ,จำนวน,4,ตัว
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ น.สพ.สมชาติ ธนะ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล พร้อมบุคลากร เข้าร่วมมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เนื่องด้วยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้รับการบริจาคโคเนื้อจากโครงการธนาคารโค กระบือ ตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ทำการทดลองเลี้ยง มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และได้โอนเป็นทรัพย์สินของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ณ ปัจจุบันนี้ด้วยความพร้อมในการจัดการทุ่งหญ้าในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องของศูนย์ฯ ซึ่งมีทั้ง แพะนม แพะเนื้อและโคเนื้อ ทำให้ทางศูนย์ฯ มีแนวทางในการเพาะพันธุ์และขยายการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อ ให้มากขึ้น จึงได้โอนย้ายโคเนื้อ จำนวน 4 ตัว มอบให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไป ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 15:44:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน