รศ.ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมการทำอาหารโค จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 13/8/2562 16:02:45น. 664

รศ.ดร.,สมบูรณ์,อนันตลาโภชัย,ผู้ทรงคุณวุฒิ,คณะวิทยาศาสตร์,บรรยายให้ความรู้,โครงการอบรมการทำอาหารโค,จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รศ.ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กันตา แสงวิจิตร นักวิจัยหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ  และ นายนิติพล พลสา นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมการทำอาหารโค จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกทุเรียน เปลือกสับปะรด ฯลฯ มาทำอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ โดยการผลิตอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านี้ผ่านการหมักด้วยด้วยจุลินทรีย์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาพลังงานต่ำที่ทางหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและเทคโนโลยีจากศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ผ่านมาได้มีการทดลองใช้อาหารหมักนี้กับฟาร์มโคนม ใน จ. พะเยา พบว่าสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากถึง 40% และไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพนม จึงได้มีการขยายการใช้อาหารหมักนี้ไปสู่โคเนื้อด้วยโดยหวังว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เลี้ยงโคได้ โดยมี นายก อบต. – สมาชิก อบต.พระนอน – กำนัน ผู้ใหญ่ – นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรนครสวรรค์ และ เกษตรกร ตำบลพระนอน มาร่วมรับฟัง นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาให้ความรู้ การเก็บออม การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน การกู้ยืมเพื่อมาลงทุนเลี้ยงวัว โดยมีโครงการ XYZ ซึ่งเป็นโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการขยายฟาร์ม ฯลฯ

 ภาพ :   ดร.กันตา แสงวิจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน /พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 16:02:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน