Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::373

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ : จากแรงศรัทธาสู่การบวชป่าชุมชน

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดโครงการบวชต้นไม้,เพื่ออนุรักษ์ป่า,อนุรักษ์น้ำ,:,จากแรงศรัทธาสู่การบวชป่าชุมชน
องค์การนิสิตรัฐศาสตร์  สภานิสิตรัฐศาสตร์  คณะกรรมการ ชั้นปี 1 - 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับบ้านแม่กาท่าข้าม ได้ดำเนินการจัดโครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ : จากแรงศรัทธาสู่การบวชป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กาท่าข้าม หมู่ 10 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ในวันที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา โดยชุมชนที่อยู่ติดป่าได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงประสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ และเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยมี นายถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ประชาชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายปริยัติ สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านแม่กาท่าข้าม เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ภาพ :   นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ,Nattapon Panyakong   
ข้อมูล/ข่าว :    Nattapon Panyakong   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2562 12:51:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด