แชร์ Twitter   
698
  

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,จัดโครงการ,",เตรียมความพร้อม,งานวิจัย,หนังสือ,ตำรา,เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ,"

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ สนับสนุนจากโครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ตลอดถึงการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูง วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1. ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่กับการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

2. การเขียนตำรา หนังสือ ให้ถูกต้องเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

3. การทำวิจัย และการตีพิมพ์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ เปิดคลินิกรับปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการ  (ผศ. รศ. ศ.) 
ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2562 14:11:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน