แชร์ Twitter   
460
  

     MIS ร่วมกับ DRA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาโจทย์วิจัย”

MIS,ร่วมกับ,DRA,จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ,“ทิศทางและประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผน,ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม,และการพัฒนาโจทย์วิจัย”

              เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาโจทย์วิจัย” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

             โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยมุ่งเป้า สกสว. คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ สำนักงานประสานชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในคณะ กับหน่วยงานภายนอกต่อไป
ภาพ :   นางสาวปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2562 20:50:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน