Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::550

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ “ฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำไส้กรอกเยอรมัน”

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,จัดโครงการ,“ฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์,หลักสูตรการทำไส้กรอกเยอรมัน”,
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ “ฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำไส้กรอกเยอรมัน” ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตร การทำไส้กรอกเยอรมัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารแปรรูป สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพะเยา โดยทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำโดย อาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ เป็นหัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการทำไส้กรอกเยอรมัน Kalbsbratwurst และ Knackwurst ที่ถูกสุขลักษณะมีคุณภาพ มาตรฐาน และรสชาติดี ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในเขตจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทั้งนี้มีผู้ร่วมอบรม จำนวน 30 ราย ซึ่งผู้ร่วมอบรมทุกรายได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้จากการปฏิบัติ เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพแปรรูปเนื้อสัตว์ในอนาคต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นที่ปี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากร นางสาวกลมวรรณ ปัญญาวงศ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพะเยา และอาจารย์จักรพันธุ์ รอดทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มาให้ความรู้พื้นฐานและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการผลิตไส้กรอกเยอรมัน 

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/8/2562 10:53:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด