Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::492

     “โครงการสัมนนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์”

“โครงการสัมนนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา,2563,ณ,จังหวัดนครสวรรค์”
วันนี้วันอังคารที่20 สิงหาคม2562 มหาวิทยาลัยพะเยานำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับครูแนะแนวมากกว่า10 จังหวัดได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น110 ท่าน ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้นโยบายในการบริหารงาน “ก้าวที่เก้าแห่งการพัฒนาสร้างคุณค่าสู่สากล” โดยพัฒนาคนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Smart University สร้างคนให้เป็นคนคุณภาพและเสริมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นผู้นำด้านวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง

ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพธ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูแนะแนว “การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และการรับเข้าศึกษา” มหาวิทยาลัยพะเยาผลิต และพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตพร้อมใช้เมื่อจบไป และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการโดยการมีทักษะทั้งทางด้าน Hard & Soft Skills โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในนิสิตซื่อสัตย์มีวินัยใจอาสา เมื่อมีอาวุธติดตัวแล้วลูกๆ ที่คุณครูส่งมาเรียนกับพวกเราจะสามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และสร้างการรับรู้ให้กับครูแนะแนวในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในห่วงเวลาของการรับสมัครในแต่ละรอบของระบบ TCAS ต่อไป

และในการนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ได้บรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งปัญญาสร้างคุณค่าสู่สากล” มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยเน้นการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการพัฒนาภาษาให้กับนิสิตบุคลากร รวมถึงการรักษาความเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อรับใช้ชุมชนอย่างแท้จริง

ในช่วงสุดท้ายได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูแนะแนวในโครงการวมว.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว และการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา2563 สัปดาห์นี้ เดินทางมาพบปะครูแนะแนวในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และชลบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษากองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์0 54 466 666 ต่อ1270


ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร/กชมาศ คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/8/2562 13:23:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด