แชร์ Twitter   
833
  

     “โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี”

“โครงการสัมมนาครูแนะแนว,“,การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา,2563,จังหวัดสุพรรณบุรี”

วันนี้ วันพุธที่21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยานำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ดร.สุภกรพงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวต้อนรับครูแนะแนว ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และครูแนวแนวมากกว่า 30 โรงเรียนที่เข้าร่วมในวันนี้

     ซึ่งในวันนี้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้นโยบายในหัวข้อก้าวที่9 แห่งการพัฒนาสร้างคุณค่าสู่สากลโดยเน้นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของคน เสริมศักยภาพให้กับนิสิต โดยให้โอกาสสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ (Education for all) โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และทักษะการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้คิด พัฒนาองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งผู้เรียนและผู้ใช้อย่างยั่งยืน

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้ให้นโยบายและการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมโดยตั้งใจในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานสามารถ ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด และลงมือทำได้ด้วยศักยภาพของผู้เรียนโดยนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการร่วมอย่างลงตัว

     รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้เป็น international โดยความสำเร็จของการเป็นสากล นั้นก็คือการสร้างเครือข่าย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษา ในการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการยกระดับความเป็นสากลอีกด้วย

     กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา2563 สัปดาห์นี้เดินทางมาพบปะครูแนะแนวในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และชลบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษากองบริการการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์0 54 466 666 ต่อ1270
ภาพ :   กชามาส คำแก้ว กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 12:07:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน