Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::373

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ โรงแรม Grand vista จังหวัดเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ,การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่,ณ,โรงแรม,Grand,vista,จังหวัดเชียงราย,

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ โรงแรม Grand vista จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เข้าร่วมอบรมในการเขียนผลงานวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา วงศ์ชาลี และ ดร.เสาวลักษณ์ ดุลยพีรดิส จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมนำผลงานวิจัยมาขอรับการปรึกษาจากวิทยากรเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวน 20 ชื่อเรื่อง

 

ภาพ :   นางสาวลานนา หมื่นจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 11:51:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด