Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::399

     บริษัท Central Retail Corporation เข้าประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม แก่นิสิตสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริษัท,Central,Retail,Corporation,เข้าประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม,แก่นิสิตสหกิจศึกษา,คณะศิลปศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 บริษัท Central Retail Corporation ได้เข้าประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าเครือเซ็นทรัล และเตรียมความพร้อมทักษะในการแก้ปัญหาและปฏิบัติงานจริงแก่นิสิตที่กำลังจะเข้าฝึกสหกิจศึกษาในปีนี้ โดยมุ่งเน้นนิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาจีน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย          

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นางสาวปวลี ดวงดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 11:53:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด