แชร์ Twitter   
465
  

     คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) และ หลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)

คณะศิลปศาสตร์,ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ,,หลักสูตร,ศศ.ม.,(ภาษาศาสตร์),และ,หลักสูตร,ศศ.ด.,(ภาษาศาสตร์)

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (AUN QA) หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) และ หลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ , รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงศ์สกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้          

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ภาพ/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 14:40:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน