Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::292

     คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์,ชั้นปีที่,1
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ขึ้น เพื่อให้นิสิตใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล ข้อปฏิบัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์ แหล่งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ รวมทั้งสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   น.ส.ณัฐพร ขวัญคง   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ณัฐพร ขวัญคง   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 16:40:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด