Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::513

     รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
           ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก
คณะเจ้าหน้าที่จากกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

ภาพ :   นายจาตุรนต์ กันทะธง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 0:27:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด